مقالات   
 

 بزرگ‌نمایی لرزه‌ای در سازه‌های زیرزمینی

نام مقاله: ارزیابی الگوی بزرگ‌نمایی لرزه‌ای سطح زمین در ساختگاه‌های واقع بر سازه‌های زیرزمینی جعبه‌ای‌شکل / پدیدآورندگان : حمید علی الهی، محمدسعید رمضانی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: سه شنبه 22 اسفند 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: ارزیابی الگوی بزرگ‌نمایی لرزه‌ای سطح زمین در ساختگاه‌های واقع بر سازه‌های زیرزمینی جعبه‌ای‌شکل
پدیدآورندگان: حمیدعلی الهی، محمدسعید رمضانی
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۳, شماره‌ی ۱، ۱۳۹۵.

چکیده :
مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثر حضور سازه‌های زیرزمینی جعبه‌ای شکل منفرد و دوقلو بر تغییرات پاسخ لرزه‌ای سطح زمین می‌پردازد. برای این منظور با انتخاب یک رویکرد عددی تفاضل محدود اعتبارسنجی شده، ابتدا تأثیر پارامترهای مهم تأثیرگذار بر مسئله از جمله عمق تونل، انعطاف‌پذیری پوشش تونل، محتوای فرکانسی تحریک و فاصله تونل‌ها، مطالعه شده است. در ادامه بر مبنای شتاب‌نگاشت‌های واقعی زلزله، اثر حضور سازه‌های زیرزمینی جعبه‌ای شکل بر طیف پاسخ لرزه‌ای در سطح زمین مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج با طیف پاسخ در شرایط میدان آزاد مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که وجود سازه‌های زیرزمینی جعبه‌ای شکل تأثیر محسوسی بر تغییر پاسخ سطح زمین دارد به‌طوری‌که می‌تواند تا حدود دو برابر موجب بزرگنمایی پاسخ لرزه‌ای سطح زمین نسبت به حالت میدان آزاد شود. این موضوع به‌خصوص در مورد سازه‌های زیرزمینی دوقلوی سطحی مشهودتر است.

کلیدواژه‌ها :
سازه‌های زیرزمینی جعبه‌ای شکل، بزرگنمایی لرزه‌ای، طیف پاسخ زمین، تونل دوقلو، تفاضل محدود، مطالعه‌ی پارامتری. 
 نظرات