مقالات   
 

 سیستم‌های پیش‌تنیده

عنوان مقاله: سیستم‌های پیش‌تنیده / نویسندگان: پرویز هرمززاده ،خیام کمالی سروستانی

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 27 اسفند 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: سیستم‌های پیش‌تنیده
نویسندگان: پرویز هرمززاده ،خیام کمالی سروستانی

چکیده :
پیش تنیدگی عبارت است از تنش ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم ، به طوری که در اثر این تنش ، مقداری از تنش های خمشی ناشی از بار مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت بار به آن افزایش پیدا می کند . هدف اصلی از پیش تنیده کردن یک عضو بتنی ، محدود کردن تنشهای کششی و ترکهای ناشی از لنگر خمشی تحت تاثیر بارهای وارده در آن عضو میباشد .برای مثال اگر یک تیر فقط تحت تاثیر لنگر خنثی ناشی از بار مرده و زنده ، همیشه در پایین تیر کشش وجود خواهد داشت ، حال اگر نیروی فشاری را در مرکز سطح مقطع تیر از دو طرف وارد آوریم ، می توان تنش کششی را در پایین تیر کاهش داده ، و یا اینکه به کلی آن را از بین برده و تبدیل به تنش فشاری کرد .


واژه‌های کلیدی:
تنش، انکوریج، پیش کشش، پس کشش، بتن پیش‌تنیده، خزش بتن، انقباض بتن. 
 نظرات