مقالات   
 

 اندرکنش سازه ـ تونل دراثر ارتعاش

عنوان مقاله : بررسی اندرکنش سازه ـ تونل در اثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس‌شده‌ / نویسندگان : مسعود حاجی علیلوی بناب، حمیدرضا توحیدوند، بابک بالازاده ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: یکشنبه 16 مهر 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : بررسی اندرکنش سازه ـ تونل در اثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس‌شده‌
نویسندگان : مسعود حاجی علیلوی بناب، حمیدرضا توحیدوند، بابک بالازاده
انتشاریافته در : نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

چکیده :
در این مقاله به بررسی اثر وجود سازه‌های مجاور شامل ساختمان‌های شهری و یا تونل بر ارتعاشات ایجاد شده ناشی از ترافیک زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور، از مدل‌های دو بعدی در حالت الاستودینامیک استفاده شده است. روش ترکیبی المان محدود و المان محدود مرزی مقیاس شده، برای مدل‌سازی بکار گرفته شده است. کاربرد روش مرز مقیاس شده در مدل‌سازی مساله ترافیک زیرزمینی در گذشته چندان رایج نبوده است. در این مقاله با استفاده از روش نوین مرز مقیاس شده، برای نخستین بار اندرکنش تونل-خاک-سازه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ساختمان‌های مجاور تونل‌ها می‌توانند نحوه‌ی ارتعاش تونل را تحت تاثیر قرار دهند و باعث ایجاد ارتعاشات بیشتر در تونل‌ها شوند. همچنین برای حالت وجود دو تونل مجاور، وضعیت بحرانی یعنی عبور همزمان دو قطار مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که اگر چه وجود تونل مجاور سختی جانبی تونل موجود را افزایش می‌دهد اما عبور همزمان دو قطار باعث تشدید قابل ملاحظه‌ی ارتعاشات خواهد شد.

کلیدواژگان :
مرز مقیاس شده، اندرکنش‌، ارتعاش ناشی از عبور قطار، تونل، میرایی تابشی.

 
 نظرات