مقالات   
 

 کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهرها

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهرها؛ موردشناسی: محله‌ی اسلام‌آباد شهر زنجان / نویسندگان: سعید نجفی، محسن احدنژاد، اسماعیل دویران ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: دوشنبه 18 دی 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهرها؛ موردشناسی: محله‌ی اسلام‌آباد شهر زنجان
نویسندگان: سعید نجفی، محسن احدنژاد، اسماعیل دویران
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ی «جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای»، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۱۶، پاییز ۱۳۹۴.

چکیده :
رشد شهرنشینی و تمایل جمعیت‌های انسانی به محیط‌های شهری، بستر با اهمیت شدن مفهوم کیفیت زندگی شهری را بیش از پیش فراهم ساخته است. هدف کلی این پژوهش ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی با نمونۀ موردی محله اسلام آباد شهر زنجان است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. شیوۀ گردآوری اطلاعات به روش میدانی در قالب پرسش‌نامه بوده است که در آن ۱۴۵ خانوار به‌صورت سیستماتیک به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور ارزیابی کیفیت زندگی از هر دو بُعد عینی و ذهنی شامل ۴ شاخص اصلی (اجتماعی- فرهنگی- مذهبی، کالبدی، اقتصادی و کالبدی) و ۲۳مؤلفه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل Topsis و AHP استفاده شده تا به ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محله اسلام پرداخته شود. نتایج پژوهش حاکی از اختلاف در تمام شاخص‌هاست، اما این اختلاف در شاخص اقتصادی و کالبدی چشمگیر است. نتایج نشان داد که اولاً، محلۀ اسلام آباد در وضعیت نامطلوبی از نظر شاخص‌‌های کیفیت زندگی قرار گرفته و این اختلاف در شاخص‌‌های اقتصادی و کالبدی چشمگیر است. ثانیاً، رابطه متقابل و معناداری میان شاخص‌ها در محله وجود دارد. ثالثاً، دیدگاه ذهنی شهروندان ساکن در محله اسلام آباد تحت شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها :
کیفیت زندگی، سکونتگاه‌های غیررسمی، شهر زنجان، محله‌ی اسلام‌آباد. 
 نظرات