مقالات   
 

 ارتقای خوانش کیفی منظر فضاهای شهری

عنوان مقاله: تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان به منظور ارتقای خوانش کیفی منظر فضاهای شهری همدان / نویسندگان: سلمان وحدت، حسن سجادزاده، مهرداد کریمی مشاور ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: یکشنبه 27 اسفند 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان به منظور ارتقای خوانش کیفی منظر فضاهای شهری همدان
نویسندگان: سلمان وحدت، حسن سجادزاده، مهرداد کریمی مشاور
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مطالعات شهری»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۱۵، تابستان ۱۳۹۴.

چکیده :
شهرها با منظر خود در معرض قضاوت ناظران قرار می­گیرند. اما مسئله مهم در این میان، نحوه درک و خوانش منظر شهری از سوی مردم و کاربران فضاست. در این پژوهش سعی شده، ابعاد و عوامل مؤثر در خوانش منظر خیابان، تبیین و اولویت هر یک از عوامل نسبت به مکان­های مورد مطالعه از دیدگاه شهروندان در راستای ارتقای کیفی منظر فضاهای شهری همدان مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا در انجام این پژوهش، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و شیوه‌های مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه‌ای و از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده و پیمایش در بستر مطالعات میدانی بهره گرفته است. همچنین به منظور تحلیل چارچوب مفهومی پژوهش و پاسخگویی به سئوال­های تحقیق، از مدل فرآیند تحلیل شبکه و نرم­افزار سوپر دسیژن استفاده شده است. بر اساس یافته­های تحقیق، مؤلفه­های خوانش منظر خیابان را می­توان در دو بعد عینی و ذهنی و سه مؤلفه، زیباشناختی (عینی_ذهنی)، معنایی_ادراکی، عملکردی_فعالیتی و پنجاه و نه شاخص طبقه­بندی و ارائه نمود. همچنین بررسی­ها نشان می­دهند، ارزش کیفی منظر خیابان­های مرکزی شهر همدان در سطح متوسطی قرار دارد که با استفاده از عواملی چون ارتقای نظم بصری خیابان، ساماندهی جداره­ها و بناهای قدیمی، زمینه­سازی حضور هنرهای خیابانی و گرافیکی، تعریف و تقویت نشانه­ها در بعد معنایی و کالبدی می­توان به منظور ارتقای سطح خوانش شهروندان و مطلوبیت منظر این فضاها اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها :
منظر خیابان، خوانش منظر، نظم بصری، محیط شهری، همدان. 
 نظرات