مقالات   
 

 برآورد ضریب انتشار طولی آلودگی در رودخانه‌ها

عنوان مقاله: برآورد ضریب انتشار طولی آلودگی در رودخانه‌ها با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و برنامه‌ریزی ژنتیک / نویسنده: سعید صمدیان‌فرد ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: شنبه 5 مهر 1399
کلیدواژه‌ها :
آلودگی، برنامه‌ریزی ژنتیک، رگرسیون بردار پشتیبان، ضریب انتشار طولی.

 
 نظرات