مقالات   
 

 تحلیل بارافزون پل بتن مسلح تحت اثر خوردگی

عنوان مقاله: تحلیل بارافزون پل بتن مسلح تحت اثر خوردگی ناشی از نفوذ یون کلراید / نویسندگان: محمدرضا سیفی اسگ‌شهر، علی‌رضا رهایی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: دوشنبه 24 تیر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: تحلیل بارافزون پل بتن مسلح تحت اثر خوردگی ناشی از نفوذ یون کلراید
نویسندگان: محمدرضا سیفی اسگ‌شهر، علی‌رضا رهایی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران امیر کبیر»، دوره‌ی ۵۰، شماره‌ی ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

چکیده :
یکی از عوامل مؤثر در تخمین عمر سرویس‌دهی پل‌های بتن مسلح تعیین عملکرد لرزه‌ای دراز‌‌مدت این سازه‌ها است. خوردگی ناشی از نفوذ یون کلراید منجر به اضمحلال اعضای بحرانی پل بتن مسلح در طول عمر مفید سازه شده و در نتیجه عملکرد لرزه‌ای دراز‌مدت پل را تحت زوال قرار می‌دهد. در مناطق جنوبی کشور ایران با توجه به لرزه‌خیزی منطقه و شدت بالای خوردگی اعضای بتن‌مسلح ناشی از شرایط محیطی، بررسی اثر زوال ناشی از خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای دراز‌‌مدت پل‌های موجود در این نواحی اهمیت زیادی خواهد داشت. به منظور بررسی این مسئله ابتدا زمان شروع خوردگی در ستون‌ها به عنوان اعضای بحرانی لرزه‌ای پل تعیین شده و بر اساس آن تأثیر خوردگی بر روی مشخصات پایه بتن‌مسلح در نقاط زمانی مشخص در عمر مفید پل محاسبه شده است. تأثیر خوردگی شامل زوال خصوصیات بتن هسته و پوشش، میلگرد‌ فولادی و پیوستگی بین بتن و میلگرد فولادی است. در مرحله بعد در هر نقطه زمانی، تحلیل لنگر - انحناء ستون پایه پل انجام شده و مشخصات مفصل پلاستیک تعیین شده است. در نهایت تحلیل بارافزون پل در هر دو راستای طولی و عرضی پل انجام شده و منحنی‌های ظرفیت پل بتن‌مسلح در نقاط زمانی ذکر شده مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده زوال ظرفیت پل مربوطه در طول زمان ناشی از خوردگی می‌باشد. بر اساس مقادیر به دست‌آمده، پیشنهادی برای افزایش مقدار برش پایه طراحی به منظور حصول اطمینان از عملکرد لرزه‌ای دراز‌مدت پل‌های بتن مسلح در محیط‌های خورنده داده شده است.

کلیدواژه‌ها :
پل بتن مسلح، خوردگی کلراید، عملکرد لرزه‌ای، مفصل پلاستیک، تحلیل بارافزون.

 
 نظرات