مقالات   
 

 رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی

عنوان مقاله: تحلیل رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه / نویسندگان: فرزانه حامدی، محمود حسنلوراد، محسن حسنلو راد ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 5 اسفند 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: تحلیل رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
نویسندگان: فرزانه حامدی، محمود حسنلوراد، محسن حسنلو راد
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۳.۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
در این نوشتار، عوامل مؤثر در رفتار بارٓـ جابه‌جایی شمعٓـ ستون مانند: مقاومت خاک، نسبت‌های طول آزاد به طول مدفون، و قطر شمعٓـ ستون مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ بارٓـ جابه‌جایی مدل شمعٓـ ستون واقع در خاک، با پاسخ یک ستون با انتهای گیردار بدون حضور خاک مقایسه شده است، تا طول مؤثر ستون معادل (طول ستون به اضافه‌ی مقداری از طول شمع به نام عمق گیرداری) تعیین شود. تحلیل‌ها نشان داده‌اند هر چقدر نسبت طول آزاد به طول مدفون افزایش یابد، شمعٓـ ستون رفتار صلب‌تری از خود نشان می‌دهد. افزایش عمق مدفون و قطر شمعٓـ ستون و مقاومت خاک منجر به افزایش ظرفیت باربری شمعٓـ ستون می‌شود، با این حال در هر شرایط عمقی وجود دارد که بعد از آن، افزایش طول مدفون تأثیری در مقدار باربری ندارد. در خاک ماسه‌یی متراکم با افزایش طول آزاد شمعٓـ ستون، عمق گیرداری کاهش می‌یابد، ولی در خاک ماسه‌یی سُست روند خاصی ملاحظه نشده است.

کلیدواژه‌ها :
شمع ـ ستون، بارگذاری جانبی، مدل عددی، عمق گیرداری.

 
 نظرات