مقالات   
 

 تغییرات پارامترهای دینامیکی ماسه‌ی چمخاله

عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تغییرات پارامترهای دینامیکی ماسه‌ی چمخاله / نویسندگان: ساینا خوشبخت، کاظم فخاریان ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 27 خرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تغییرات پارامترهای دینامیکی ماسه‌ی چمخاله
نویسندگان: ساینا خوشبخت، کاظم فخاریان
ارائه‌شده در: دهمین کنگره‌ی بین‌المللی مهندسی عمران، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.

چکیده :
درمطالعه حاضر به بررسی تغییرات دوپارامتر دینامیکی مدول برشی و ضریب میرایی برای ماسه ی چمخاله بااستفاده ازدستگاه سه محوری تناوبی درازمایشگاه پرداخته شد هاست برای این منظور ازمایشهای مختلفی برروی نمونه های استوانه ای به قطر ۷۱وارتفاع ۱۶۰میلی متر به صورت تحکیم یافته و زهکشی نشده انجام شده است نمونه ها به روش کوبش مرطوب درسه دانسیته نسبی مختلف ۲۰و۴۰و۶۰درصد ساخته شده و پس ازاشباع سازی تحت تنشهای ۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰کیلوپاسکال تحکیم داده شده اند بارگذاری ازمایشها درشرایط کنترل کرنش به شکل سینوسی و دردامنه کرنشهای برشی ۰/۰۵و۰/۱و۰/۵درصد بافرکانس بارگذاری ۰/۱هرتز صورت گرفته است درنهایت منحنیهای مقادیر مدول برشی و ضریب میرایی تعیین گردیده و اثرعوامل مختلف ازجمله تعدادسیکلهای بارگذاری دامنه کرنش برشی دانسیته نسبی و فشارتحکیم برپارامترهای دینامیکی موردنظر بررسی شده است.

کلیدواژگان :
ماسه‌ی چمخاله، سه‌محوری تناوبی، مدول برشی، ضریب میرایی.

 
 نظرات