اخبار   
 

 بررسی تأثیر باران اسیدی بر رفتار مکانیکی خاک سیمانی

یافته‌های یک پژوهش برای مطالعه و بررسی تأثیر شست‌وشوی اسید بر پارامترهای مقاومت برشی خاکِ تثبیت‌شده با سیمان، نشان می‌دهد که با افزایش pH، مقاومت فشاریِ نمونه‌ی مورد مطالعه افزایش می‌یابد. صابر فریادیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک در پایان‌نامه‌ی خود به بررسی «تأثیر باران اسیدی بر رفتار مکانیکی خاک تثبیت‌شده با سیمان» پرداخته است ...

بررسی تأثیر باران اسیدی بر رفتار مکانیکی خاک سیمانی

یافته‌های یک پژوهش برای مطالعه و بررسی تأثیر شست‌وشوی اسید بر پارامترهای مقاومت برشی خاکِ تثبیت‌شده با سیمان، نشان می‌دهد که با افزایش pH، مقاومت فشاریِ نمونه‌ی مورد مطالعه افزایش می‌یابد. صابر فریادیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک در پایان‌نامه‌ی خود به بررسی «تأثیر باران اسیدی بر رفتار مکانیکی خاک تثبیت‌شده با سیمان» پرداخته است. باران اسیدی یکی از پیامدهای منفی ناشی از آلودگی هوا است. توسعه قابل ملاحظه محیط های شهری، رشد سریع شهرنشینی و انقلاب صنعتی باعث ایجاد اثرات فراوان زیست محیطی در داخل و اطراف شهرها شده است.

ورود آلاینده های فلزی و ترکیبات اسیدساز از قبیل ترکیبات گوگرددار، نیتروژن دار و یا نتیجه واکنش های آنها در اتمسفر به باران یا هر فرم دیگر بارندگی موجب افزایش اسیدیته بارندگی ها، تشکیل بارانهای اسیدی و تغییر درکیفیت بارش های جوی خواهد شد. باران اسیدی، به بارانی اطلاق می شود که pHآن از۶.۵ یعنی pH باران طبیعی کمتر باشد. به منظور تثبیت انواع مختلف خاک، از مصالح و مواد طبیعی و شیمیایی فراوانی استفاده می شود.

در این پژوهش پس از نگرش اجمالی به تاریخ و چگونگی پیدایش باران اسیدی، به بررسی اثر pHاسیدی بر رفتار مکانیکی مخلوط خاک ماسه و رسوت ثبیت آن با سیمان پرداخته ایم. روش تحقیق در این پژوهش به صورت آزمایشگاهی است. از این رو در این تحقیق ابتدا به بررسی مسئله و نمونه های آزمایشگاهی موجود پرداخته می شود، سپس با توجه به نتایج آزمایشات قبل به مدلسازی آزمایشهای مسئله و بررسی صحت روند حل مساله پرداخته می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر مطالعه و بررسی تاثیر شستشوی اسید بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک تثبیت شده با سیمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد، با افزایشpH، مقاومت فشاری نمونه مورد مطالعه افزایش می یابد.

در نمونه های تثبیت شده با ۴ درصد آهک افزایش pH کمترین تاثیر ممکن در افزایش مقاومت فشاری را داشته است. همچنبن با افزایش میزان درصد سیمان موجود در خاک، متوسط مقاومت فشاری نیز افزایش می یابد. به نحوی که مقاومت فشاری نمونه خاک حاوی ۶درصد سیمان، ۲.۱۲ برابرمقاومت فشاری نمونه خاک با ۴ درصد سیمان بوده و مقاومت فشاری نمونه حاوی ۸ درصد سیمان، ۸ برابر مقاومت فشاری نمونه خاک حاوی ۴درصد سیمان است. با افزایش pH خاک، مقدار چسبندگی افزایش میباید، درحالیکه با افزایش pHنمونه خاک، زاویه اصطکاک داخلی خاک کاهش می یابد. این پایان نامه با راهنمایی میثم بیات در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دفاع شد.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

  منبع : خبرگزاری ایسنا
  11:39   یکشنبه 20 بهمن 1398  
 نظرات