مقالات   
 

 مبلمان شهری و سرزندگی پیاده‌راه‌های بافت تاریخی

عنوان مقاله: نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده‌راه‌های بافت تاریخی (نمونه‌ی موری: خیابان حافظیه و شهرداری شیراز) / نویسندگان : ندا محمدی، ملیحه تقی‌پور ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 تیر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده‌راه‌های بافت تاریخی (نمونه‌ی موری: خیابان حافظیه و شهرداری شیراز)
نویسندگان : ندا محمدی، ملیحه تقی‌پور
انتشاریافته در : نشریه‌ی «پژوهش‌های منظر شهر»، شماره‌ی ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

چکیده :
یکی از این عناصر شهری که سبب جلب توجه شهروندان می‌شود، مبلمان شهری است. مبلمان شهری ازعواملی است که در ایجاد هوّیت،زیبایی و خوانایی شهر بسیار اهمیّت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده‌راه‌های بافت تاریخی انجام گرفته است. که برای انجام این پژوهش، پیاده‌راه‌های خیابان شهرداری و خیابان حافظیه شیراز به عنواننمونه موردی،مورد مطالعه قرار گرفته است.شیوه تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی می‌باشدو روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مشاهده غیر‌مستقیم است،که در روش غیر‌مستقیم،دو نوع پرسش‌نامه مربوط به دو مکان تاریخی تهیه و تنظیم و بین ۱۱۸ فرد پیاده(۵۸ نفر در خیابان شهرداری شیراز و ۵۸ نفر در خیابان حافظیه) به صورت تصادفی توزیع گردیده است.داده‌های بدست‌آمده توسط آزمون ضریب همبستگی (همبستگی اسپیرمن) و آزمونT تک نمونه‌ای مورد بررسی قرار‌گرفته است.و ارزش‌گذارى آنها با استفاده از طیف ۵ گزینه‌اى لیکرت صورت پذیرفته است. بررسى پایایى پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفاى کرونباخ مورد سنجش قرارگرفته که مقدار آن۸۷۰.۰ به دست آمده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، ایجاد سرزندگی با استفاده از مبلمان شهری مناسب در مکان‌های تاریخی سبب کاهش فرسودگی آن مکان‌ها می‌شود. و با بررسی عوامل مؤثر دیگر در این پیاده‌راه می‌توان گفت که عواملی از جمله آرامش و آسایش محیطی و خود بناهای تاریخی عواملی دیگری هستند که در این مکان‌های تاریخی سرزندگی ایجاد می‌کنند.این موارد خود نشان از این موضوع دارد که عواملمؤثر بر سرزندگی از جمله مبلمان شهری نیز با فضای شهری و جذب گردشگران رابطه مؤثری دارد.

واژگان کلیدی :
سرزندگی، طراحی، بافت تاریخی، مبلمان شهری، فرسودگی.

 
 نظرات