مقالات   
 

 الگوهای اقلیمی بافت‌های مسکونی کم‌ارتفاع

عنوان مقاله : الگوهای مناسب اقلیمی در بافت‌های مسکونی کم‌ارتفاع «بررسی تطبیقی شهرهای با اقلیم معتدل : واشینگتن دی. سی، ریچموند، ویرجینیابیچ، آنتالیا، رشت، سئول، نی‌گاتا» / نویسندگان : علی یاران، ارس مهرانفر ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: یکشنبه 28 شهریور 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: الگوهای مناسب اقلیمی در بافت‌های مسکونی کم‌ارتفاع؛
«بررسی تطبیقی شهرهای با اقلیم معتدل: واشینگتن دی.سی، ریچموند، ویرجینیابیچ، آنتالیا، رشت، سئول، نی‌گاتا»
نویسندگان: علی یاران، ارس مهرانفر
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی «باغ نظر»، دوره‌ی ۱۰، شماره‌ی ۲۷، زمستان ۱۳۹۲.

چکیده :
در معماری و شهرسازی پایدار یکی از راهبردهای مهم توجه به اقلیم منطقه و راهکارهای مطابق با شرایط اقلیمی است. این نوشتار بیان می‌دارد که بین راهکارهای معماری در طراحی اقلیمی بافت مسکونی کم‌ارتفاع مناسباتی وجود دارد و رعایت آن‌ها دستیابی به الگوهای مناسب اقلیمی را میسر می‌سازد.
اقلیم مورد نظر مطالعه "معتدل" است که مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار آن بر معماری، رطوبت بالای هوا و خاک و همچنین میزان زیاد بارندگی است. هفت شهر مورد مطالعه شامل واشینگتن دی. سی، ریچموند، ویرجینیابیچ، آنتالیا، رشت، سئول و نی‌گاتا بر‌اساس شباهت در مهم‌ترین معیارهای اقلیمی همچون زاویة تابش آفتاب، دما، رطوبت هوا، وزش باد و میزان بارندگی انتخاب شدند. از طریق تجزیه و تحلیل اقلیمی و بررسی تطبیقی و قیاسی نمونه‌ها، اصول حاکم بر الگوهای بهینة اقلیمی برای بافت مسکونی کم‌ارتفاع استنباط می‌شود که در بخش نتایج مقاله آورده شده است.
بر‌اساس نتایج، سامان‌یابی غیر‌متمرکز و پراکندة ابنیه در بافت را می‌توان شرط لازم در دستیابی به الگوی مناسب اقلیمی برشمرد و سایر راهکارها تا حد زیادی تابع این امر هستند. در بافت‌های با تراکم کم، بهره‌گیری از نور جنوب خورشید و نسیم مطلوب ساده‌تر است. همچنین فضای سبز می‌تواند برخی راهکارهای اقلیمی را تسهیل کرده و در راستای شرایط بهینه اقلیمی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها :
اقلیم، الگوهای مناسب اقلیمی، بافت‌های مسکونی کم‌ارتفاع، شهرهای با اقلیم معتدل.

 
 نظرات