مقالات   
 

 عوامل موثر در مدیریت بحران شهری

عنوان مقاله: اولویت‌بندی عوامل موثر در مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی (مطالعه‌ی موردی: سازمان‌های مرتبط با بحران شهر اصفهان) / نویسندگان: ملکه عزیزپور، علی زنگی‌آبادی، زهرا اسماعیلیان ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 23 آبان 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: اولویت‌بندی عوامل موثر در مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی (مطالعه‌ی موردی: سازمان‌های مرتبط با بحران شهر اصفهان)
نویسندگان: ملکه عزیزپور، علی زنگی‌آبادی، زهرا اسماعیلیان
انتشاریافته در: نشریه‌ی «جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی» (مجله‌ی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، پاییز ۱۳۹۰، دوره‌ی ۲۲، شماره‌ی ۳ (پیاپی ۴۳).

چکیده :
یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. برای شناخت مدیریت بحران شهر و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر بلایای طبیعی، بررسی عامل های اصلی موثر در آسیب پذیری مدیریت بحران شهری نیاز است. هدف از این مقاله، به کار گیری اصول مدیریتی لازم برای کاهش آسیب پذیری شهرها و دستیابی به اولویت های عوامل موثر در مدیریت بحران شهری در سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان، از لحاظ شاخص های مورد بررسی است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است، که از مدل های کمی استفاده شده است. برای اولویت بندی عوامل موثر در مدیریت بحران شهر اصفهان ۳۴ متغیر در ۶ عامل اصلی در ۲۰ سازمان مرتبط با بحران بلایای طبیعی شهر با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که اولین عامل وجود نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات است که شامل ۷ متغیر است. همچنین همبستگی هماهنگی بین سازمان های درگیر در بحران بر اساس آزمون کروسکال-والیس (آزمون H)، نیز نشان می دهد sig (سطح معناداری) در همه متغیر ها کمتر از ۰.۰۵ و از آنجا که این رقم کوچکتر از آلفای مورد نظر (۰.۰۵) است، بنابراین، فرض ۰H رد و کافی نبودن ساختار تشکیلات مناسب برای هدایت عملیات امداد و نجات در سازمان های بررسی شده (فرضیه پژوهش) تایید می شود.

کلیدواژه‌ها :
اولویت‌بندی، بلایای طبیعی، مدیریت بحران شهری، سازمان‌های مرتبط با بحران، شهر اصفهان.

 
 نظرات