مقالات   
 

 ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری

عنوان مقاله: ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری (مطالعه‌ موردی کلان شهر تبریز) / نویسندگان: شهریور روستایی، الی ناز بابایی، زهرا کاملی‌فر...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: دوشنبه 18 آبان 1394
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری (مطالعه‌ موردی کلان شهر تبریز)


نویسندگان:
شهریور روستایی، الی ناز بابایی، زهرا کاملی‌فر


کلیدواژگان:
عدالت فضایی، خدمات شهری، تاپسیس فازی، تبریز


مجله آمایش جغرافیایی فضا
فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان
سال سوم/ شماره مسلسل دهم/ زمستان 1392

 
 نظرات