مقالات   
 

 الگوهای باغ‌شهرهای طبس و اصفهان

عنوان مقاله: مطالعه‌ی تطبیقی الگوهای معماری و شهرسازی باغ‌شهر طبس در دوره‌ی زندیه و باغ‌شهر اصفهان در دوره‌ی صفویه / نویسندگان: آرزو حسینی، خاطره مروج تربتی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 28 دی 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مطالعه‌ی تطبیقی الگوهای معماری و شهرسازی باغ‌شهر طبس در دوره‌ی زندیه و باغ‌شهر اصفهان در دوره‌ی صفویه
نویسندگان: آرزو حسینی، خاطره مروج تربتی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «پژوهش‌های منظر شهر»، سال ۲، شماره‌ی ۱.

چکیده :
با نگاهی به شهرسازی ایران، با مفهومی به نام توسعه شهری به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم، جهت رفع نیازهای ساکنان شهر مواجه می‌شویم که در برخی از شهرها شباهت زیادی با باغشهر در معنای امروزی دارد. امروزه، عدم الگوگیری از ارزش‌ های موجود در معماری و شهرسازی گذشته کشور، سبب بروز مشکلاتی در معماری و شهرسازی شده‌ است. این در حالیست که با تأمل در معماری و شهرسازی سنتی ایران، می‌توان چنین الگوگیری‌هایی را در اعصار مختلف به وضوح مشاهده کرد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که توسعه باغشهر طبس در دوره زندیه و اصفهان در دوره صفویه از چه الگوی مشترکی تبعیت کرده است. برای دستیابی به این هدف، با بهره‌گیری از منابع مکتوب و مصور و استفاده از روش توصیفی‌-تحلیلی به مقایسه تطبیقی این دو باغشهر پرداخته شده است. یافته‌های حاصل از این تحقیق مهمترین تشابهات باغشهر طبس و اصفهان را نشان داده که به صورت: ۱- الگوی توسعه شهر ۲- نقاط ابتدایی و انتهایی محور توسعه ۳- کاربری های همجوار محور توسعه ۴- الگوی کلی پلان باغ‌ های انتهایی محور توسعه ۵- الگوی کلی ورود آب به شهر، است. به نظر می رسد با توجه به وجود چنین تشابهات و تأخر زمانی باغشهر طبس نسبت به باغشهر اصفهان، الگوی توسعه شهر طبس در دوره زندیه ملهم از اصفهان در دوره صفویه بوده است.

کلیدواژگان :
طبس، باغ‌شهر، اصفهان، دوره‌ی زندیه، دوره‌ی صفویه، الگو.

 
 نظرات