مقالات   
 

 روش‌های درون‌یابی مکانی در پهنه‌بندی کانی‌ها

نام مقاله: ارزیابی کارآیی روش‌های درون‌یابی مکانی در پهنه‌بندی فلز مس خاک‌های جزیره‌ی هرمز / نویسندگان: فاطمه عباس زاده، وحیدرضا جلالی، اعظم جعفری ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: شنبه 27 اردیبهشت 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: ارزیابی کارآیی روش‌های درون‌یابی مکانی در پهنه‌بندی فلز مس خاک‌های جزیره‌ی هرمز
نویسندگان: فاطمه عباس زاده، وحیدرضا جلالی، اعظم جعفری
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ ترویجی «مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی»، دوره‌ی ۷، شماره‌ی ۲، ۳-۱۳۹۵.

چکیده :
در این پژوهش با استفاده از روش­های مختلف درون­یابی شامل کریجینگ، وزن­دهی فاصله معکوس و توابع پایه­شعاعی، تغییرات مکانی عنصر سنگین مس، در خاک­های جزیره هرمز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد ۵۸ نمونه سطحی (۳۰-۰ سانتی متر) از منطقه مورد مطالعه جمع­آوری شد. غلظت کل فلز مس در خاک­های منطقه مورد مطالعه به روش هضم چهار اسید و به کمک دستگاه (ICP-OES) اندازه­گیری شد. معیارهای ارزیابی در این پژوهش شامل شاخص­های ریشه متوسط مجذور خطاها (RMSE) و مقدار استاندارد شده ریشه متوسط مجذور خطاها (SRMSE)، همراه با معیار آماری ضریب جرم باقیمانده (CRM) با استفاده از روش اعتبار سنجی جک نایف بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که روش کریجینگ بهترین الگو برای تخمین فلز مس در این منطقه می­باشد زیرا کمترین میزان خطا را دارا بود. همچنین روش مدل نواری کم­ضخامت در روش تابع پایه شعاعی نامناسب­ترین الگو جهت تخمین مقدار این عنصر شناخته شد. نتایج پهنه­بندی نشان داد که غلظت فلز مس در بخش­های جنوبی منطقه مورد مطالعه کمتر از سایر مناطق است.

واژه‌های کلیدی :
جزیره‌ی هرمز، عنصر مس، میان‌یابی.

 
 نظرات