مقالات   
 

 تغییرات زمانی بستر در قوس ۱۸۰ درجه‌ی تند

عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تغییرات زمانی بستر در قوس ۱۸۰ درجه‌ی تند با زوج پایه‌ی همگرا / نویسندگان: محمد واقفی، فرید صدیقی، مسعود موسایی، حامد معراجی، امین محمودی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 9 تیر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تغییرات زمانی بستر در قوس ۱۸۰ درجه‌ی تند با زوج پایه‌ی همگرا
نویسندگان: محمد واقفی، فرید صدیقی، مسعود موسایی، حامد معراجی، امین محمودی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، ویژه‌نامه، بهمن و اسفند ۱۳۹۵.

چکیده :
تخریب پل‌ها به دلیل فرسایش بستر مساله‌ای است که اگر به آن به درستی پرداخته نشود می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. هدف از ارائه این تحقیق بررسی آبشستگی حول زوج پایه کج تحت تاثیر پارامتر زمان و نقش آن در توپوگرافی بستر می‌باشد. در اولین مرحله آزمایش زمان تعادل انجام گرفته شد. در مرحله بعد به منظور شناخت شرایط آبشستگی در قوس آزمایش بدون نصب پایه در زمان تعادل نسبی انجام شد، با استناد به نتایج به دست آمده از این آزمایش موقعیت ۶۰ درجه برای اسقرار پایه‌ها انخاب گردید. آزمایش‌های بعدی به ترتیب در ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد زمان تعادل نسبی و با استقرار زوج پایه همگرا در موقعیت ۶۰ درجه از ابتدای قوس و در صفحه عمود بر جریان انجام شدند. کانال مورد استفاده در آزمایش ها با عرض یک متر و مسیر قوس تند با نسبت شعاع مرکزی به عرض کانال برابر با ۲ و زاویه ۱۸۰ درجه می‌باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد در زمان تعادل نسبی چاله تشکیل شده در قوس بیرونی ۲۰ درصد عمیق‌تر از چاله آبشستگی اطراف پایه می‌باشد. این چاله در تقارن با محل احداث پایه در زاویه ۱۲۳ درجه شکل می‌گیرد. بررسی پارامتر زمان در آزمایش‌ها نشان می‌دهد در ابتدای آزمایش پایه نزدیک به ساحل خارجی فرسایش بیشتری دارد ولی بعد از گذشت ۲۰ درصد زمان تعادل نسبی سرعت آبشستگی در هر دو پایه یکسان می‌شود، همچنین کاهش زمان تعادل از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد باعث کاهش ۲۰ درصدی عمق چاله آبشستگی حداکثر می‌شود.

کلیدواژه‌ها :
آب‌شستگی، زوج پایه‌ی کج، قوس تند ۱۸۰ درجه، زمان تعادل نسبی، توپوگرافی.

 
 نظرات