مقالات   
 

 محیط‌ زیست و شیوه‌های فرزندپروری

نام مقاله: ارائه‌ی مدل عِلی رفتار محیط‌زیستی بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین و نقش واسطه‌ای سبک‌های پردازش هویت در دانش‌آموزان دبیرستانی / پدیدآورندگان: سعید مظلومیان، سعید طالبی، سهیلا صالحی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: شنبه 16 شهریور 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: ارائه‌ی مدل عِلی رفتار محیط‌زیستی بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین و نقش واسطه‌ای سبک‌های پردازش هویت در دانش‌آموزان دبیرستانی
پدیدآورندگان: سعید مظلومیان، سعید طالبی، سهیلا صالحی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «آموزش محیط زیست و توسعه‌ی پایدار»، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل علی رفتار محیطزیستی بر اساس شیو‌ه‌های فرزندپروری والدین و نقش واسطه‌ای سبک‌های پردازش هویت در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر داراب است. بدین منظور از بین ۱۳۴۸۰ دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل در سال ۹۵- ۹۴ در شهر داراب با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، تعداد ۳۷۵ دانش‌آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه فرزندپروری شیفر (۱۹۶۵)، پرسش‌نامه سبک‌ پردازش‌هویت برزونسکی(۱۹۷۹) ‌و پرسش‌نامه رفتار محیطزیستی امامقلی(۱۳۹۰) می‌باشد. ‌در این پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر همبستگی و تحلیل مسیر به منظور آزمون فرضیات استفاده گردید. یافته‌های ‌پژوهش نشان ‌داد که سبک‌های فرزندپروری از طریق سبک‌های پردازش هویت بر رفتار محیطزیستی دارای‌ اثر غیرمستقیم‌ و معنادار می‌باشد و بیش‌ترین تا کم‌ترین تأثیر غیرمستقیم بر رفتار محیطزیستی به ترتیب مربوط به شیوه‌ی‌ مستبدانه‌، قاطعانه، بی‌تفاوت و سهل‌گیرانه از طریق سبک‌های پردازش هویت است. هم‌چنین هویت اطلاعاتی و هنجاری بر رفتار محیطزیستی دارای اثر مستقیم و مثبت و هویت سردرگم-اجتنابی بر رفتار محیطزیستی دارای اثر معنادار و منفی می‌باشد. بر اساس یافته‌های این پژوهش سبک‌های فرزندپروری و ‌‌سبک‌های پردازش‌هویت۴۱ ‌درصد از تغییرات رفتار محیطزیستی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژگان :
رفتار محیطزیستی، سبک‌های پردازش هویت، شیوه‌ها‌ی فرزندپروری.

 
 نظرات