مقالات   
 

 رابطه‌ی سواد زیست‌محیطی و مصرف مسئولانه و پایدار

نام مقاله: بررسی رابطه‌ی میان سواد زیست‌محیطی و مصرف مسئولانه و پایدار (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه) / پدیدآورندگان: توکل آقایاری هیر، محمدباقر علی‌زاده اقدم، حسین هنرور ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: سه شنبه 15 مهر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: بررسی رابطه‌ی میان سواد زیست‌محیطی و مصرف مسئولانه و پایدار (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)
پدیدآورندگان: توکل آقایاری هیر، محمدباقر علی‌زاده اقدم، حسین هنرور
انتشاریافته در: نشریه‌ی «آموزش محیط زیست و توسعه‌ب پایدار»، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
مصرف مسئولانه و پایدار یکی از جنبه­های مهم توسعه­ی پایدار محسوب می شود که به دستیابی رشد اقتصادی بلند مدتِ سازگار با نیازهای محیطزیستی و اجتماعی بستگی دارد. در واقع تعاریف اخیر از پایداری در قالب اصول سه­گانه­ی (محیط زیست، اجتماع و اقتصاد)، نشان از تنیدگی عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی دارد. در این بین، یکی از تعیین کننده های بلافصل مصرف مسئولانه و پایدار سواد محیطزیستی افراد می تواند در نظر گرفته شود. مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی رابطه بین سواد محیطزیستی و مصرف مسئولانه و پایدار انجام یافته است. جامعه­ آماری پژوهش حاضر شهروندان ۶۴-۱۵ ساله ارومیه و نمونه­ی آماری آن ۵۱۶ نفر می­باشند که با استفاده از روش پیمایش و نمونه­گیری خوشه­ای، مورد بررسی قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­دهد که بین متغیرهای سواد محیطزیستی و ابعاد آن با مصرف مسئولانه، رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسیون چندگانه نشان می­دهد ۲۶ درصد از واریانس مصرف مسئولانه و پایدار توسط نگرش محیطزیستی و رفتار محیطزیستی (از ابعاد سواد محیطزیستی) تبیین شده است.

کلیدواژگان :
مصرف مسئولانه و پایدار، سواد محیطزیستی، شهروندان ارومیه‌ای.

 
 نظرات