مقالات   
 

 مدلی ترکیبی برای ارزیابی بسته‌های نرم‌افزاری

عنوان مقاله: ارائه‌ی مدلی ترکیبی برای ارزیابی بسته‌های نرم‌افزاری آماده در بازار / نویسندگان پ: بهروز دری نوکورانی، محمد باقرزاده آذر ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 مرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارائه‌ی مدلی ترکیبی برای ارزیابی بسته‌های نرم‌افزاری آماده در بازار
نویسندگان: بهروز دری نوکورانی، محمد باقرزاده آذر

چکیده :
این مقاله مسأله ارزیابی بسته های نرم افزاری آماده در بازار را به عنوان مسأله ای مربوط به تصمیم گیری چندمعیاره مدل سازی و مدل پنج مرحله ای گزینش ارزیابی بسته های نرم افزاری آماده در بازار را با ترکیب تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای و تاپسیس تعدیل شده (تکنیکی برای رتبه بندی با توجه به نزدیکی به راه حل ایده آل) پیشنهاد می کند. این مقاله همچنین موضوع استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای را برای تعیین وزن های نسبی معیارهای ارزیابی چندگانه به بحث می گذارد. رهیافت تاپسیس تعدیل شده برای رتبه بندی محصولات رقابت کننده با توجه به کارکرد کلی شان استفاده می شود. برای نشان دادن این که چگونه این رهیافت برای مسأله ارزیابی بسته های نرم افزاری آماده در بازار مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه ای موردی انجام گرفته است. مطالعه موردی نشان دهنده ، کاربردی بودن و قابلیت اجرای فرایند ارزیابی پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها :
ارزیابی بسته‌های نرم‌افزاری آماده در بازار، تاپسیس، فرایند تحلیل شبکه‌ای، تصمیم‌گیری چندمعیاره.

 
 نظرات