مقالات   
 

 جستاری در باب سازه‌های تنسگریتی

عنوان مقاله : جستاری در باب سازه‌های تنسگریتی با نگاه ویژه بر کاربرد این سیستم در معماری / پدیدآورندگان : محمد رضا پورجعفر، محمد ضا بمانیان، آرین امیرخانی، پرهام بقایی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 فروردین 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)


عنوان مقاله : جستاری در باب سازه‌های تنسگریتی با نگاه ویژه بر کاربرد این سیستم در معماری
پدیدآورندگان : محمد رضا پورجعفر، محمد ضا بمانیان، آرین امیرخانی، پرهام بقایی

چکیده :
سازه‌های تنسگریتی به عنوان مدلی تکامل یافته از سیستم های بافته شده که متشکل از کابل ها و عناصر فشاری در یک رابطه هم ارز و متعادل می باشند، به عنوان مقوله ای نسبتا جدید در رابطه با سازه و معماری مطرح می باشند.
هدف از پژوهش حاضر معرفی، بررسی و تحلیل سازه های تنسگریتی، به عنوان نمودی از نوآوری مجسمه وارانه، درطراحی سازه ای و تلفیق آن با معماری می باشد. این سازه سیستمی است که با رویکردی نوین به حل مسائل سازه ای و به تعادل رسانیدن کشش و فشار موجود در در طبیعت و اذعان به مکمل بودن آن ها، رابطه ای هم ارز پدید آورده و مقاومتی پایدار را ایجاد می نماید. تا آن جا که از آن به فشار معلق تعبیر می شود.
بدیهی است خود اتکایی، حذف عناصر اضافی سازه ای از سیستم و خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد این گونه سازه ای، قابلیت بالای آن را برای استفاده در طراحی، برای معماران و مهندسین،فراهم می سازد. امری که هم اکنون موارد معدودی از استفاده آن را برای مثال در طرحی آلمان بام تهران مشاهده می کنیم.

واژه های کلیدی :
سازه تنسگریتی ، معماری ، کشش و فشار.

 
 نظرات