مقالات   
 

 خطر لرزه‌ای شاخص اتا در طیف‌های شرطی

عنوان مقاله: تفکیک خطر لرزه‌ای شاخص اتا در طیف‌های شرطی / نویسندگان: محمدعلی مهندسی، علیرضا آذربخت ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: سه شنبه 18 دی 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تفکیک خطر لرزه‌ای شاخص اتا در طیف‌های شرطی
نویسندگان: محمدعلی مهندسی، علیرضا آذربخت
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۱.۲، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
انتخاب حرکات زمین در بحث برآورد پاسخ غیرخطی سازه‌ها ـ به گونه‌ای که بتوان با کمینه‌ی تعداد حرکات زمین، پاسخ قابل اطمینانی از سازه به‌دست آورد ــ تبدیل به موضوعی کلیدی در مهندسی زلزله براساس عملکرد و نیز نسل بعدی آیین‌نامه‌های لرزه‌یی شده است. برای بهبود انتخاب و نیز شناخت بهتر ویژگی‌های طیفی حرکات زمین، پارامترهای نوین طیفی از جمله اپسیلون شتاب طیفی و اِتا در ادبیات فنی معرفی و در گام بعدی تلاش شده است تا با بهره‌گیری از این پارامترها، طیف‌های مشروط برای بهبود تخمین پاسخ سازه معرفی شوند. کاربرد اِتا به دلیل وابستگی به اپسیلون سرعت بیشینه، برای محاسبه‌ی طیف مشروط با مشکلاتی مواجه است. هدف اصلی این پژوهش، تفکیک لرزه‌یی اِتاست، که نتایج آن با روش‌های موجود در این زمینه مقایسه شده است. نتایج بیان‌گر آن است که تدقیق در محاسبه‌ی اِتای هدف در ناحیه‌ی زمان تناوب‌های پایین طیف‌های شرطی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها :
مهندسی زلزله، اپسیلون شتاب طیفی، اپسیلون سرعت بیشینه، طیف میانگین مشروط، اِتا.

 
 نظرات