مقالات   
 

 ماهیت پالس‌گونه‌ی زمین‌لرزه‌های نزدیک گسل

نام مقاله : بررسی ماهیت پالس‌گونه‌ی زمین‌لرزه‌های نزدیک گسل با بهره‌گیری از تبدیل S / پدیدآورندگان : رضا قدرتی امیری، سالار آرین مقدم ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: سه شنبه 23 آبان 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله : بررسی ماهیت پالس‌گونه‌ی زمین‌لرزه‌های نزدیک گسل با بهره‌گیری از تبدیل S
پدیدآورندگان : رضا قدرتی امیری، سالار آرین مقدم
انتشاریافته در : نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۱، ۱۳۹۳.

چکیده :
زلزله‌های نزدیک‌گسل، همواره، از موضوعات مورد توجه مهندسین سازه و زلزله بوده‌اند. شناسایی ماهیت ویرانگر آنها و بررسی ویژگیهای مربوط به پاسخ سازه‌های مهندسی تحت چنین تحریکات لرزه‌ای، موضوع تحقیقات متعددی در ادبیات فنی- مهندسی زلزله است. در این مقاله، ابتدا تبدیل S به عنوان جایگزین قابل قبولی برای تبدیل موجک و تبدیل فوریة کوتاه در سایر رشته‌های مهندسی، شناخته و به عنوان ابزار جدیدی برای شناسایی مشخصات محلی طیفی سیگنال‌های نامانای مربوط به حرکت زمین معرفی شده است. سپس، با استفاده از روش پیشنهادی مبتنی بر این تبدیل، نگاشتهای پالس‌گونه ثبت شده در حوزة نزدیک پردازش و مطالعه شده است. برای این منظور، هفت شتابنگاشت پالس‌گونه به صورتی انتخاب شده‌اند که ضمن پوشش حداکثری ویژگیهای حوزه نزدیک، امکان مقایسه روش پیشنهادی با روشهای قبلی فراهم شود. پس از جداسازی بخش پالس‌گونه، سازه‌های قابی شکل بتنی به صورت سه‌بعدی و در دو ارتفاع ۶ و ۹ طبقه مدلسازی و تأثیر پالس‌های جدا شده در تخمین منحنی تحلیل دینامیکی فزاینده ارزیابی شده است. همچنین، اثر تغییر پریود طبیعی ارتعاش سازه بر نتایج با مدلسازی دو قاب خمشی فولادی دو‌بعدی ۳ و ۱۲ طبقه مورد مطالعه بیشتر قرار گرفته است. نتایج مطالعه امکان معرفی پالس با فرکانس کم به عنوان نماینده شتابنگاشت پالس‌گونه را در تخمین پاسخ دینامیکی سازها، بویژه، در صورت لحاظ کردن رفتار غیر خطی مورد تردید قرار‌ می‌دهد.

کلیدواژگان :
زمین‌لرزه‌ی نزدیکِ گسل، پالس سرعت، تبدیل S، محتوای فرکانسی.

 
 نظرات