مقالات   
 

 تأثیر عوامل گوناگون بر مدول برجهندگی آسفالت

پدیدآورندگان : محمد هاشمی ، منوچهر لطیفی نمین...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: شنبه 18 آبان 1392
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
در این پژوهش، اثر پارامترهای دما، درصد قیر و میزان تراکم بر روی مدول برجهندگی آسفالت بررسی شده‌است. برای تعیین مدول برجهندگی نمونه‌ها، آزمایش کشش غیرمستقیم به کار رفته است و نمونه‌های ساخته‌شده با تراکم‌ها و درصدهای گوناگونِ قیر در دماهای مورد نظر، تحت آزمایش کشش غیرمستقیم قرار گرفته‌اند.

نام مقاله :
بررسی تأثیر دما، درصد قیر و میزان تراکم بر مدول برجهندگی آسفالت


پدیدآورندگان :
محمد هاشمی ، منوچهر لطیفی نمین

چکیده :
در این پژوهش، اثر پارامترهای دما، درصد قیر و میزان تراکم بر روی مدول برجهندگی آسفالت بررسی شده‌است. نمونه‌های آسفالتی با روش تراکم ژیراتوری متراکم شده‌اند. برای تعیین مدول برجهندگی نمونه‌ها، آزمایش کشش غیرمستقیم به کار رفته است و نمونه‌های ساخته‌شده با تراکم‌ها و درصدهای گوناگونِ قیر در دماهای مورد نظر، تحت آزمایش کشش غیرمستقیم قرار گرفته‌اند.
برای افزایش دقت در هر حالت دو نمونه آزمایش شده و نتایج به‌دست‌آمده تجزیه و تحلیل شده‌اند. دستاوردها نشان می‌دهند که مدول برجهندگی آسفالت با افزایش دما و درصد قیر کاهش یافته، و با افزایش تراکم افزایش می‌یابد. چه‌گونگی تغییرات مدول برجهندگی برحسب دما، درصد قیر و شمار دوران، به کمک رابطه‌ای که از نتایج این تحقیق به دست آمده، تقریب زده و برآورد شده است. مقایسه‌ی پیش‌بینی‌های این رابطه با نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که رابطه‌ی ارائه‌شده از دقتی پذیرفتنی برخوردار است.


کلیدواژه‌ها :
مدول برجهندگی ، آزمایش کشش غیرمستقیم ، تراکم ژیراتوری.
 
 نظرات