مقالات   
 

 عملکرد پل‌های سه‌دهانه‌ در زمین‌لرزه

عنوان مقاله: بررسی آثار مؤلفه‌ی‌ قائم زمین‌لرزه‌های نزدیک و دور از گسل بر پل سه‌دهانه‌ی راه‌آهن / نویسندگان: فضه مضر، حمید محرمی، فرهاد دانشجو ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 فروردین 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی آثار مؤلفه‌ی‌ قائم زمین‌لرزه‌های نزدیک و دور از گسل بر پل سه‌دهانه‌ی راه‌آهن
نویسندگان: فضه مضر، حمید محرمی، فرهاد دانشجو
انتشاریافته در: نشریه‌ی «فنی ـ مهندسی مدرس»، فروردین ۱۳۹۵، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۱.

چکیده :
اندازه گیری های حرکات زمین در طول زمین لرزه های گذشته نشان می دهد که شتاب قائم زلزله می تواند به بزرگی شتاب های زمین لرزه در جهت افقی برسد و یا حتی ممکن است در بعضی موارد از این شتاب ها نیز تجاوز نماید. مقاله حاضر اثر مولفه قائم زلزله را روی پل های راه آهن جعبه ای شکل سه دهانه مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحلیل ها روی پل ها، یکبار با در نظر گرفتن اثر مولفه قائم و بار دیگر بدون در نظر گرفتن اثر مولفه قائم انجام شد و نتایج تحلیل ها در دو حالت مقایسه شدند.
نتایج نشان می دهد تغییر میزان تقاضای نیروی محوری ستون، تقاضای گشتاور موجود در وسط عرشه و تقاضای گشتاور در محل اتصال عرشه به ستون به طور قابل ملاحظه ای به وسیله حرکات قائم زلزله تشدید می شوند. همچنین در تحلیل های خطی ملاحظه گردید که اثر مولفه قائم زلزله روی سازه را می توان به صورت جدا و مستقل از اثر مولفه های افقی در نظر گرفت. نتایج بدست آمده، با نتایج حاصل از اعمال ضوابط SDC-۲۰۰۶ که برای منظور کردن اثر شتاب قائم زلزله ضریبی از بار مرده را بر سازه اعمال می کند، مقایسه شده است. در نهایت برای در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله، اعمال ضرایبی روی بارمرده در طراحی پل پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها :
پل راه‌آهن، مؤلفه‌ی‌ قائم زلزله، تحلیل دینامیکی، رکورد نزدیک گسل، رکورد دور از گسل.

 
 نظرات