مقالات   
 

 بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل

عنوان مقاله: بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش‌های نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) و سه‌محوری / نویسندگان: آیدا مهرپژوه، ناصر مقدس تفرشی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 20 خرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش‌های نسبت باربری کالیفرنیا ( CBR ) و سه محوری
نویسندگان: آیدا مهرپژوه، ناصر مقدس تفرشی
ارائه‌شده در: دهمین کنگره‌ی بین‌المللی مهندسی عمران، دانشکده‌ی مهندسی عمران دانشگاه تبریز، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.

چکیده :
هر در این مقاله اثر تسلیح خاک با ژئوتکستایل بر افزایش مقاومت خاک با استفاده از آزمایشهای CBR و سه محوری بررسی شده است. آزمایش ها بر روی ماسه با دانه بندی بد در درصد تراکم ۵۸ % و درصد رطوبت ۶% انجام گردید. در آزمایشهای CBR ، با قراردادن یک لایهژئوتکستایل در اعماق ۱و۱/۵و۲و۴و۸سانتیمتر از بالای نمونه، اثر تسلیح بر ظرفیت باربری خاک و عمق بهینه قرارگیری لایه ژئوتکستایل بررسی شد. بیش ترین افزایش حدود ۲۲۲ % در مقدار CBR با قرارگیری لایه تسلیح در عمق۱/۵ سانتیمتری حاصل گردید، به طوری که با افزایش فاصله لایه تسلیح از سطح نمونه، میزان افزایش در CBR کاهش می یابد. همچنین جهت بررسی اثر تسلیح بر مقاومت خاک، آزمایش های سه محوری تحت فشارهای همه جانبه مختلف بر نمونه های غیرمسلح و مسلح با ژئوتکستایل صورت گرفت. نتایج نشان می دهدکه حضور ژئوتکستایل موجب افزایش در بیشینه مقدار مقاومت برشی نمونه های مسلح در مقایسه با نمونه های غیر مسلح به میزان حدود ۴۲ % میگردد.

کلیدواژگان :
CBR ، سه‌محوری، ماسه، ژئوتکستایل، عمق بهینه.

 
 نظرات