مقالات   
 

 شکل‌گیری خوشه‌های پرخطر لرزه‌ای

نام مقاله: شکل‌گیری خوشه‌های پرخطر لرزه‌ای / پدیدآورندگان: مصطفی علامه‌زاده، محسن بهرامی، علی شفیق ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: چهارشنبه 24 مرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: شکل‌گیری خوشه‌های پرخطر لرزه‌ای
پدیدآورندگان: مصطفی علامه‌زاده، محسن بهرامی، علی شفیق
انتشاریافته در: نشریه‌ی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۱، ۱۳۹۴.

چکیده :
در این تحقیق برای تعیین بی‌هنجاریهای قبل از وقوع زمین‌لرزه از شبیه‌سازی کاتولوگ‌های زلزله مشابه با استفاده از تابع کاپولا و معیاری مبتنی بر روش مونت کارلو برای مطالعه‌ و شناسایی خوشه‌های پر خطر زلزله‌های آینده استفاده شده است. به دلیل غیر‌یکنواختی کاتالوگ‌ها‌ی لرزه‌خیز‌ی موجود، با تولید کاتالوگ مصنوعی و روشهای مبتنی براستدلال تقر‌یبی برا‌ی پیگیر‌ی رفتار فرآ‌یندها‌ی پیچیده استفاده شده است. شبیه‌ساز‌یها‌یی نظ‌یر شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی، روش مونت کارلو و بویژه مدلساز‌ی کاپولا برا‌ی تحلیل ا‌ین الگوها، توز‌یع لرزه‌خیز‌ی آینده درصفحه گسل را برجسته‌ترخواهد کرد.

کلیدواژگان :
تابع کاپولا، روش مونت کارلو، تحلیل الگوهای لرزه‌ای.

 
 نظرات