مقالات   
 

 تحریک بحرانی سیستم‌های چند درجه‌آزاد

نام مقاله: تعیین تحریک بحرانی سیستم‌های چند درجه‌آزاد بر اساس تابع هدف جابه‌جایی و قید انرژی / پدیدآورندگان: ارسلان بذرافشان، ناصر خاجی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: دوشنبه 31 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: تعیین تحریک بحرانی سیستم‌های چند درجه‌آزاد بر اساس تابع هدف جابه‌جایی و قید انرژی
پدیدآورندگان: ارسلان بذرافشان، ناصر خاجی
انتشاریافته در : نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۱، ۱۳۹۵.

چکیده :
در مقاله‌ی حاضر کاربرد روش تحریک بحرانی احتمالاتی برای تابع هدف جابه‌جایی در سیستم‌های چند ‌درجه‌آزاد مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده می‌شود که حد بالای انرژی ورودی کل زلزله در واحد جرم می‌تواند یک معیار منطقی برای تخمین محدوده‌ی مجاز انرژی زلزله‌های مشابه احتمالی باشد؛ بنابراین می‌توان این حد را ثابت نگه‌داشته و در مقابل با تغییر در دامنه و محتوای فرکانسی تحریک، رکورد دیگری که تابع هدف انتخابی را بیشینه نماید، تولید نمود. با معرفی این حد به‌عنوان قید مسئله، روش تحریک بحرانی برای تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی سازگار با سه مدل قاب برشی ۸، ۱۴ و ۲۰ طبقه به‌کار گرفته می‌شود. به‌منظور نشان دادن کارایی روش، با استفاده از تحریک‌های بحرانی یافته شده و سه رکورد واقعی متناظر با سه مدل، به‌عنوان تحریک‌های بحرانی فرضی، تحلیل دینامیکی خطی انجام گرفته و کمیت‌های مورد علاقه، شامل بیشینه‌ی جابه‌جایی، دریفت و شتاب طبقات مورد مقایسه قرار می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهد که شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی ساخته‌شده می‌توانند تخمین قابل‌قبولی از رفتار سازه به دست دهند.

کلیدواژگان :
تحریک بحرانی، فرآیند تصادفی غیرایستا، انرژی ورودی کل در واحد جرم، شتاب‌نگاشت مصنوعی.

 
 نظرات