مقالات   
 

 رفتار شاه‌تیرهای مرکب بتنی ـ فولادی

عنوان مقاله: رفتار گسیختگی و برآورد ظرفیت برشی شاه‌تیرهای مرکب بتنی ـ فولادی با سخت‌کننده‌ی قطری / نویسندگان: ایوب دهقانی، علی اکبر حیات داودی، فریبرز ناطقی الهی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 4 اسفند 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: رفتار گسیختگی و برآورد ظرفیت برشی شاه‌تیرهای مرکب بتنی ـ فولادی با سخت‌کننده‌ی قطری
نویسندگان: ایوب دهقانی، علی اکبر حیات داودی، فریبرز ناطقی الهی
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۱.۲، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
در این مطالعه، یک روش تحلیلی جدید برای تخمین ظرفیت برشی در شاه‌تیرهای مرکب بتنیٓـ فولادی که سخت‌کننده‌ی قطری دارند، ارائه شده است. این روش بر مبنای عملکرد میدان کششی در جان شاه‌تیر فولادی و سازوکار خرابی تاوه‌ی بتنی رابطه‌سازی شده است. دقت روش پیشنهادی با استفاده از تحلیل‌های اجزاء محدود شاه‌تیرهای مرکب، که چیدمان‌های مختلفی از سخت‌کننده‌های قطری دارند، سنجیده شده است. در الگوسازی‌های اجزاء محدود، که به‌صورت سه بُعدی انجام شده است، رفتار غیرخطی بتن و فولاد با استفاده از الگوهای رفتاری موجود تعریف شده است. نتیجه‌های به‌دست‌آمده از روش تحلیلی و الگوهای اجزاء محدود بیان‌گر آن است که روش تحلیلی پیشنهادی می‌تواند با دقت قابل قبولی ظرفیت برشی نهایی شاه‌تیرهای مرکب را برآورد کند. همچنین نشان داده شده است که سخت‌کننده‌های قطری از یک سو اثرهای کمانشی پانل برشی شاه‌تیر را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر می‌توانند باعث افزایش استحکام کمانش برشی کشسان و افزایش ظرفیت برشی نهایی شاه‌تیر شوند.

کلیدواژه‌ها :
شاه‌تیر مرکب، سخت‌کننده‌ی قطری، ظرفیت برشی، تحلیل اجزای محدود غیرخطی.

 
 نظرات