مقالات   
 

 عوامل مؤثر در تحولات و هویت مسکن روستایی

عنوان مقاله: تحلیل عوامل مؤثر در تحولات الگوی مسکن روستایی، با تأکید بر هویت (مطالعه موردی: دهستان اقبال شرقی، شهرستان قزوین) / نویسندگان: مهدی چراغی، بهروز محمدی یگانه، سکینه درویش‌وند ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: پنجشنبه 22 مهر 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: تحلیل عوامل مؤثر در تحولات الگوی مسکن روستایی، با تأکید بر هویت
(مطالعه موردی: دهستان اقبال شرقی، شهرستان قزوین)
نویسندگان : مهدی چراغی، بهروز محمدی یگانه، سکینه درویش‌وند
انتشاریافته در : نشریه‌ی «مسکن و محیط روستا»، دوره‌ی ۳۴، شماره‌ی ۱۴۹، بهار ۱۳۹۴.

چکیده :
مسکن در نواحی روستایی در برآوردن نیازهای اساسی انسان نقش ویژه ای دارد. با درنظر گرفتن کارکردهای متنوع مسکن روستایی، مطالعه تاثیر عوامل مختلف در نحوه تغییر و تحول آن دارای اهمیت است. هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش هویت در تحولات الگوی مسکن روستایی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰، روستاهای دهستان اقبال شرقی در بخش مرکزی استان قزوین با ۱۴ روستای دارای سکنه، ۴۴۲۴ خانوار و ۱۴۶۵۶ نفر جمعیت می باشد. طبق فرمول کوکران تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه ۲۵۷ خانوار بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل خوشه ای، آزمون یومن ویتنی و کروسکال والیس) استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد، رابطه معناداری میان پذیرش الگوی نوین مسکن و نوع هویت خانوارهای روستاهای مورد مطالعه وجود دارد و با دسترسی خانوارها به اعتبارات مسکن تغییرات الگوی مسکن افزایش می یابد.

کلیدواژگان :
هویت، مسکن روستایی، تغییرات مسکن، اعتبارات مقاوم سازی مسکن.

 
 نظرات