اخبار   
 

 انتقاد از ضعفِ نظارتِ مهندسان بر اجرای نماهای سنگی

دبیر کل انجمن سنگ ایران با انتقاد از رویکرد کمیته‌های نمای شهرداری در زمینه‌ی خطرناک بودنِ کاربرد سنگ در نما، گفت: در کمیته‌های نما گفته می‌شود که به‌کارگیریِ سنگ در نمای ساختمان خطرناک است؛ اما این موضوع در واقع پاک کردنِ صورت مسأله است ...

انتقاد از ضعفِ نظارتِ مهندسان بر اجرای نماهای سنگی

دبیر کل انجمن سنگ ایران با انتقاد از رویکرد کمیته‌های نمای شهرداری در زمینه‌ی خطرناک بودنِ کاربرد سنگ در نما، گفت: در کمیته‌های نما گفته می‌شود که به‌کارگیریِ سنگ در نمای ساختمان خطرناک است؛ اما این موضوع در واقع پاک کردنِ صورت مسأله است.

احمد شریفی تصریح کرد: بحث مهم این است که اگر شیوه نصب و اجرای مصالح سنگی در نمای ایراد دارد، دلیل نمی شود که بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم. وی با بیان این مطلب افزود: به طور نمونه در شهر رم ساختمان هایی با نماهای سنگی حدود دو هزار سال قدمت دارند، بدون اینکه کوچکترین آسیبی دیده باشند. به این دلیل که نمای آنها به درستی اجرا شده است.

شریفی یادآور شد: این در حالی است که در کشور ما از آنجایی که با اجرای صحیح نمای سنگی آشنا نیستند و در این زمینه دقت عمل ندارند و از سوی دیگر مهندسان نیز نظارت و کنترل دقیق بر روی نحوه اجرای نماهای سنگی اعمال نمی کنند و دستورالعملی هم برای این منظور وجود ندارد، مسئله را به ایراد نماهای سنگی ربط می دهند. دبیر کل انجمن سنگ ایران خاطرنشان کرد: در نهایت به دلیل این ضعف ها به این نتیجه می رسند که نباید از سنگ در نما استفاده کنیم؛ در حالی که این نوع نگاه به معنی پاک کردن صورت مسئله است.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

  منبع : وبگاه صما
  11:16   شنبه 15 تیر 1398  
 نظرات