اخبار   
 

 متخلفان پرونده‌ی موسوم به «تخلف ۴۰میلیاردی» بازداشت شدند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جریان تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ی متخلفان موسوم به «پرونده‌ی تخلف ۴۰میلیاردی» با بیان این که متهمان شعبه‌ی بهمن بانک شهر در جریان شکایات سازمان نظام مهندسی ساختمان از نظر دادگاه متخلف شناخته شدند، گفت: بر اساس اخبار رسیده، درحال حاضر این متخلفان به دلیل ناتوانی در تأمین مبلغ قرار وثیقه، هم‌اکنون بازداشت شده‌اند ...

متخلفان پرونده‌ی موسوم به «تخلف ۴۰میلیاردی» بازداشت شدند
■ «نظام مهندسی شدیداً پی‌گیر احقاق حقوق مهندسان است»


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جریان تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ی متخلفان موسوم به «پرونده‌ی تخلف ۴۰میلیاردی» با بیان این که متهمان شعبه‌ی بهمن بانک شهر در جریان شکایات سازمان نظام مهندسی ساختمان از نظر دادگاه متخلف شناخته شدند، گفت: بر اساس اخبار رسیده، درحال حاضر این متخلفان به دلیل ناتوانی در تأمین مبلغ قرار وثیقه، هم‌اکنون بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرنگارصما دقایقی پیش حسن قربانخانی در گفت وگو با سایت صما ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت:به دنبال شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ازمسوولان وقت شعبه بهمن بانک شهرمبنی برسوء استفاده وجعل سند، قاضی پرونده مربوطه، روساء ومعاونانی که دراین پرونده مقصرو برگه های سفید امضاء کرده بودند ودراین تخلف مداخله داشتند را مقصرشناخت و برای هر چهار نفر امروز قرار تامین قضایی وثیقه به مبلغ ۵ میلیارد ریال صادرکردکه براساس اطلاعات واصله ازقرارمعلوم آنها قادربه تامین این مبلغ نشده اند ودرنتیجه بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به منظوراحقاق حقوق جامعه مهندسی شکایت خود را با قدرت تداوم خواهد داد وبه هیچ وجه وقفه ای دراین مسیر صورت نخواهد گرفت واین پرونده کماکان تحت رسیدگی است تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی به دنبال آن است که ازشکایت خود دراین زمینه نتیجه مورد نظررا به دست آورد چرا که پای حقوق جامعه مهندسی درمیان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درپاسخ به سوال صما مبنی براینکه َآیا شکایت از اعضای هیات مدیره متخلف صرفا به شورای انتظامی محدود است یا اینکه موضوع ازطریق کیفری دنبال خواهد شد؟ تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دادخواستی را به دادگاهی که به این موضوع رسیدگی می کند تقدیم کرده است که درمحتوای آن تاکید کرده که قوه قضائیه به صورت همه جانبه به این پرونده رسیدگی کند ومطالبه سازمان این است که هرکس که دراین پرونده تخلفی کرده،به عنوان متخلف مورد رسیدگی قرارگیرد.قربانخانی با بیان اینکه ابعاد این پرونده صرفا به تخلف صنفی محدود نمی شود وبدین ترتیب دردادگاه ابعاد کیفری پیدا کرده است تاکید کرد: رسیدگی به ابعاد صنفی این تخلف درشورای انتظامی صورت خواهد گرفت اما رسیدگی قضایی و کیفری به مراجع قضایی احاله شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید براین امر که این سازمان به صورت عام یک دادخواستی را به قاضی رسیدگی به این پرونده تقدیم کرده است خاطرنشان ساخت:براین اساس ازقاضی مربوطه درخواست کرده ایم که هرشخصی را که درفرآِیند رسیدگی به عنوان متخلف شناخته اید،سازمان نظام مهندسی ازآن شاکی است چرا که چنین فردی باعث وارد کردن ضرروزیان به حقوق مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شده است.

قربانخانی با تاکید براینکه این پرونده از دوره ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شروع شده بود اما هیات رئیسه سازمان در این دوره آن را تسریع کرده و رسیدگی به آن را دراولویت کارخود قرارداده است همچنین گفت: با این رویکرد به همه وکلای سازمان دستورداده ایم که تمام توان و تمرکزخود را برای رسیدگی به این پرونده قراردهند و تا رسیدن به نتیجه مطلوب تمام اهتمام وتوان کارشناسی خود رامعطوف به این پرونده کنند.

گفتنی است افشاگری پرونده تخلف ۴۰ میلیاردی درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای اولین بار توسط سایت خبری صما منتشر شد که رسانه ای شدن این موضوع باعث شد وزارتخانه راه وشهرسازی و نیزسازمان نظام مهندسی ساختمان رسیدگی به این پرونده را درجهت احقاق حقوق جامعه مهندسی در دستورکارخود قراردهند.

  منبع : وبگاه صما
  18:09   چهارشنبه 22 دی 1395  
 نظرات