مقالات   
 

 اولویت‌بندی پیاده‌راه‌سازی در شهر قم

عنوان: اولویت‌بندی پیاده‌راه‌سازی مسیرهای اطراف حرم حضرت معصومه (س) شهر قم / نویسندگان: حسن محمدیان مصمم، مظفر صرافی، جمیله توکلی‌نیا، علی‌اصغر عیسی‌لو ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 25 خرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

عنوان: اولویت‌بندی پیاده‌راه‌سازی مسیرهای اطراف حرم حضرت معصومه (س) شهر قم
نویسندگان: حسن محمدیان مصمم، مظفر صرافی، جمیله توکلی‌نیا، علی‌اصغر عیسی‌لو
انتشاریافته در: دوفصلنامه‌ی «پژوهش‌های منظر شهر»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۵.

چکیده :
پیاده راه سازی ب هعنوان نیرومندترین و اثرگذارترین جنبش طراحی مجدد خیابان، از راهکارهایی است که در ده ههای اخیر ب همنظور کاهش تبعات منفی حضور گسترده خودرو در شهرها و رونق اجتماعی-اقتصادی و محیطی مراکز شهری به کار بسته م یشود؛ ب هگون های کهبسیاری از مدیران و سیاستگذاران شهرهای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با امکانسنجی و اولویت بندی دقیق و سنجیده فضاها و خیابا نهای مساعد و سپس کاربست پروژ ههای پیاده را هسازی و آرا مسازی آمد و شد، ضمن کاهش اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از خودرو- محوری، موجبات بازآفرینی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مراکز شهری را نیز فراهم آورده اند. در این راستا، پژوهش حاضر با روش ترکیبی )ارزیابی ویژگ یهای کالبدی و ادراکات زائران و مردم( و با هدف ارتقاء پیاده مداری در بافت مرکزی شهر قم، ابتدا به تشریح ادبیاتجهانی در مورد پیاده را هسازی، اولوی تبندی پروژ ههای پیاده و همچنین قابلیت پیاده روی خیابان پرداخته و سپس از طریق، کسب نظرات مردمی و زائران بر اساس پیمایش میدانی، تحلیل داده های ثانویه و همچنین نظرات متخصصان به اولوی تبندی پیاده راه سازی مسیرهای اطراف حرم مطهر پرداخته است. انتخاب معیارها بر مبنای روش دلفی بوده و نظرات متخصصان بر اساس مدل تصمی مگیری چند معیارهAHP( ( اعمال شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که خیابان ارم به دلیل نقش مهم در پیوند دو عنصر اصلی مذهبی )حرممطهر( و تجاری )بازار( و وجود فعالی تها و کاربر یهای مختلف و متنوع، دسترسی به پارکینگ، طول و عرض مناسب، سرزندگی و حضور گسترده افراد پیاده و زائران، شیب مناسب، بهترین فضا جهت ایجاد پیاده راه می باشد.

کلیدواژه‌ها :
پیاده‌راه‌سازی، قابلیت پیاده‌روی، فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی، دلفی، حرم حضرت معصومه.

 
 نظرات