مقالات   
 

 متغیرهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری در حوزه‌ی مسکن

عنوان مقاله: شناسایی متغیرهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری در حوزه‌ی مسکن / نویسندگان: حسین باقری، سعید نوروزیان ملکی، باقر حسینی ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: دوشنبه 6 اسفند 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: شناسایی متغیرهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری در حوزه‌ی مسکن
نویسندگان: حسین باقری، سعید نوروزیان ملکی، باقر حسینی
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی «مسکن و محیط روستا»، سال سی‌وپنجم، شماره‌ی ۱۵۴، تابستان ۱۳۹۵.

چکیده :
در عصر حاضر اگرچه فردگرایی افزایش پیدا کرده است اما وجود فضاهایی برای جمع شدن خانواده می تو اند عاملی برای توسعه دوستی ها و حفظ انسجام در مسکن باشد. تلاش برای یافتن متغیرهای موثر بر اجتماع پذیری در حوزه مسکن هدف تحقیق حاضر است. در این راستا ضرورت داشت با تکنیک دلفی به جمع آوری متغیرهای موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی از نظر خبرگان پرداخته شود. ابتدا به جمع­آوری متغیرهای موثر بر اجتماع پذیری در سه حوزه شهرسازی، معماری و طراحی محلات و مجتمع های مسکونی با ابزار مطالعه کتابخانه ای اقدام گردید. سپس به منظور تایید متغیرهای به دست آمده، از تکنیک دلفی استفاده شد. در مرحله اول با ارسال پرسشنامه­های آنلاین به ۲۵ نفر از خبرگان در این حوزه و ویرایش پاسخ­ها و در مرحله دوم با ارسال بازخوردهای مرحله اول به همان افراد. این بار ۱۸ نفر از خبرگان پاسخ دادند که در نهایت با ویرایش دوباره، متغیرهای نهایی استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مسکن، زیر مجموعه پنج حوزه ، کالبدی- محیطی، رفتاری، معنایی، زمینه­ای و شخصیتی هستند. در ادامه به منظور رده بندی متغیرهای جمع آوری شده، با استفاده از روش آنتروپی شانون میزان اهمیت هر یک از حوزه های موثر بر تعاملات اجتماعی در مسکن مشخص شد. بر این اساس حوزه کالبدی- محیطی بیشترین میزان اهمیت و حوزه رفتاری کمترین میزان اهمیت را از نظر خبرگان داشته است. محیط با تمامی مشخصات فیزیکی خود عاملی مهم بر نحوه فعالیت های انسانی در خانه است. در مقابل حوزه معنایی و مشخصات متافیزیکی محیط، کمتر مورد نظر خبرگان بوده­ اند.

کلیدواژگان :
اجتماع‌پذیری، مسکن، تکنیک دلفی، انعطاف‌پذیری، متغیرهای کالبدی.

 
 نظرات