مقالات   
 

 شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری

عنوان مقاله : ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری؛ مطالعه موردی: محله اوین، تهران / نویسندگان : ابوالفضل مشکینی، موسی پورموسوی، سهراب مؤذن ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: دوشنبه 29 خرداد 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری؛ مطالعه موردی: محله اوین، تهران
نویسندگان : ابوالفضل مشکینی، موسی پورموسوی، سهراب مؤذن

چکیده :
در سا لهای اخیر در کلانشهر تهران مدیریت شهری در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت شورایار یهای محلات، اقدامات خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولوی تها و نیازهای محلی با توجه به جایگاه ویژه محلات در سازماندهی و شک لدهی امور شهری، انجام داده که اجرای -طرح مدیریت محله- در این راستا بوده است.
همچنین در ده ههای اخیر، رویکردهای مختلفی در ارتباط با مدیریت شهری به ویژه مدیریت کلانشهرها به وجود آمده که رویکرد -حکمروایی مطلوب شهری- در زمره مهمترین این رویکردهاست که خواستار تعامل میان سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به منظور مدیریت بهتر شهرها م یباشد. با توجه به همین امر، مقاله حاضر به بررسی وضعیت مدیریت محله اوین از لحاظ شاخ صهای هشتگانه حکمروایی مطلوب شهری م یپردازد و در پی پاسخگویی به سؤالات تحقیق م یباشد که شامل چه شاخ صهایی عملکرد بیشتری در شک لگیری الگوی مطلوب محدوده مورد مطالعه داشت هاند؟ و مدیریت محله اوین از نظر شاخ صهای حکمروایی مطلوب شهری در چه وضعیتی م یباشد؟ این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار سنجش، پرسشنامه م یباشد. با طراحی گوی هها برای هر شاخص با استفاده از طیف لیکرت از کارشناسان سا کن محله اوین تنظیم شده و حجم نمونه برابر با 04 نفر از کارشناسان بوده است. روش نمون هگیری در این تحقیق، نمون هگیری تصادفی ساده بوده و نوع پژوهش از لحاظ هدف نیز، کاربردی م یباشد. داد ههای به دست آمده با استفاده از آزمو نهای آماری AVONA ،TSET-T و آزمو نهای تعقیبی YEKUT و TTENNUD در فضای نر مافزار SSPS مورد تجزی هوتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان م یدهد که شاخ صهای اثربخشی و پاسخگویی، از کارکرد بیشتری در شک لگیری الگوی مطلوب مدیریت محله اوین نقش داشت هاند)تأیید فرضیه اول( و مدیریت محله اوین از لحاظ شاخ صهای حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت خوبی قرار دارد)تأیید فرضیه دوم)

واژگان کلیدی :
محله، مدیریت محله، حکمروایی مطلوب شهری، کلانشهر تهران،محله اوین.

 
 نظرات