مقالات   
 

 توسعه‌ی شهرى پایدار از دید پدیدارشناختى

عنوان مقاله: اصول و مفاهیم توسعه‌ی شهرى پایدار از دیدگاهى پدیدارشناختى / نویسنده: پروین پرتوى ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: دوشنبه 12 مهر 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: اصول و مفاهیم توسعه‌ی شهرى پایدار از دیدگاهى پدیدارشناختى
نویسنده: پروین پرتوى
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۲، تابستان و پاییز ۱۳۸۹.

چکیده :
رویکردهاى نوین شهرسازى از جمله »برنامه ریزى اجتماعى « و »برنامه ریزى غیر اقلیدسى « در کنار جدیدترین تئوری­هاى ارائه شده از جمله » تئورى انتقادى »، « تئورى پدیدار شناسى »، « تئورى اخلاقى » و »تئورى توسعه پایدار » همگی مؤید ضرورت نگرشى نوین به جهان هستى، انسان­ها، محیط و بالمآل معمارى و شهرسازى هستند. علیرغم تفاوت­هایى در اصول و روش­ها، مى­توان توجه به مواردى چون اصول اخلاقى در مقابل منافع، اجتماع در مقابل فرد و کیفیت در مقابل کمیت را از اصول مشترک کلیه دیدگاه­هاى فوق دانست. لذا به نظر مى­رسد که تحقق توسعه پایدار محلات و شهر، مستلزم چرخشى بنیادین در محتوا و رویه شهرسازى معاصر باشد. مقاله حاضر در پى بررسى و تحلیل اصول و مفاهیم توسعه پایدار شهرى از منظرى پدیدار شناختى است. از این رو با تکیه بر روشى توصیفى/ تحلیلى و با استفاده از تکنیک »مطالعات کتابخانها ى «، اصول پایها ى توسعه پایدار در بستر مفاهیم پایه­اى پدیدارشناسى چون »بازگشت به خود اشیاء »، « سکنى گزینى »، « فضاى زیسته »، « حس مکان »، « معنى « و ... مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. از مهمترین نتایج این مطالعه مى­توان به ضرورت توجه به حیات انسانى به عنوان شبکه­اى تودرتو، ظریف و پیچیده از ارتباط­هاى واقعى و سمبولیک و شناخت این شبکه روابط با تکیه بر پارادایم­هاى تحقیق کمّى و کیفى، اجتناب از تلقى »فضا « به عنوان یک فضاى صرفاً هندسى، مقاومت در مقابل بهینه سازى و توجه به مطلوبیت، انسانیت و اداره پذیرى اندازه­هاى کوچک و در عین حال متمرکز به جاى رشد لجام گسیخته، ارتقاء شیوه­های » تصمیم سازى « در سطوح گوناگون برنامه ریزى از طریق توجه به روابط انسان و محیط به شیوه­ها ى دیالکتیکى و مشروعیت بخشیدن به حضور و مشارکت مردم در طرح­هاى شهرى اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها :
پایدارى، پدیدارشناسى، اصول اخلاقى، جامعه‌گرایى، نگرش کیفى.

 
 نظرات