مقالات   
 

 کیفیت محیط در محله‌های شهری و توسعه‌ی پایدار

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی کیفیت محیط در محله‌های شهری، با رویکرد توسعه‌ی پایدار (موردپژوهی: محله‌های خیابان و ایلگلی تبریز) / نویسندگان: نفیسه راد جهانبانی، پروین پرتوی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی تطبیقی کیفیت محیط در محله‌های شهری، با رویکرد توسعه‌ی پایدار
(موردپژوهی: محله‌های خیابان و ایلگلی تبریز)
نویسندگان: نفیسه راد جهانبانی، پروین پرتوی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۶، تابستان و پاییز ۱۳۹۰.

چکیده :
هدف کلی از پژوهش حاضر، تببین کیفیت محیط شهری پایدار و بررسی تفاوت آن در محله‌های ارگانیک و برنامه‌ریزی‌شده و با مطالعه موردی در محله‌های خیابان تبریز به عنوان محله ارگانیک و محله ایلگلی (کوی پرواز) با بافت برنامه‌ریزی‌شده است. مبانی نظری تحقیق و عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط، برگرفته از آرای اندیشمندانی چون لینچ، اپل یارد، نسر و دیگران درباره مقوله‌ کیفیت محیط شهری و عناصر سازنده آن است؛ و مدل ارزیابی کیفیت محیط در قالب پنج مؤلفه اصلی کالبدی ـ فضایی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و حکمروایی ـ مدیریتی به‌صورت سلسله‌مراتبی و ایجاد درخت ارزش با رویکرد از بالا به پایین ایجاد گردیده است. روش تحقیق، تحلیلی ـ تطبیقی است و به‌منظور ارزیابی نهایی و تحلیل داده‌ها از روش AHP بهره گرفته شده است. شیوة جمع‌آوری اطلاعات میدانی بر پایه بررسی‌های عینی محقق و تکمیل پرسشنامه از ساکنان و مسئولان بوده است. ارزیابی‌ها و نتایج تحلیل نشان از آن دارند که محله ایلگلی (کوی پرواز) تبریز با کسب امتیاز ۶۵۶/۰ دارای کیفیت مطلوب‌تری از محله خیابان با ۳۴۴/۰ امتیاز بوده است. کیفیت مؤلفه‌های کالبدی ـ فضایی و زیست‌محیطی با تفاوت آشکار در محله ایلگلی برتری ویژه‌ای دارد. مؤلفه‌های اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی نیز با تفاوت‌های نسبی در محله‌ خیابان بیشترین امتیازها را به خود اختصاص داده است. دیگر اینکه امتیازهای حاصل از عوامل حکمروایی ـ مدیریتی، چنین نیست که تفاوت محسوسی را در کیفیت این مؤلفه‌ در محله‌ها آشکار سازد.

کلیدواژه‌ها :
محیط شهری، کیفیت محیط، محله، توسعه‌ی پایدار.

 
 نظرات