مقالات   
 

 طراحی فضای پیاده‌رو با افزایش امنیت شهری

عنوان مقاله: تدوین احکام طراحی فضای پیاده‌رو با تأکید بر افزایش امنیت شهری؛ نمونه‌ی موردی: بلوار گلستان شهر اهواز / نویسندگان: ندا خضیری عفراوی، محمدابراهیم مظهری، ثریا مکی نیری ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: یکشنبه 6 آبان 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: تدوین احکام طراحی فضای پیاده‌رو با تأکید بر افزایش امنیت شهری؛
نمونه‌ی موردی: بلوار گلستان شهر اهواز
نویسندگان: ندا خضیری عفراوی، محمدابراهیم مظهری، ثریا مکی نیری
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی «مطالعات شهری»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۱۵، تابستان ۱۳۹۴.

چکیده :
امنیت یکی از عوامل ارتقای کیفیت در عرصه­ فضاهای شهریست. طراحی مطلوب و کاربردی فضاهای ساخته شده منجر به کاهش جرم و افزایش کیفیت فضای شهری خواهد شد. یک فضای شهری امن، فعالیت­های مناسب را تشویق و فعالیت­های نامناسب را تحدید می­کند. از این رو این فضاهای شهری و نوع آن است که در میزان وقوع جرم و خشونت در شهر تأثیرگذار خواهد بود. با افزایش حضور و نظارت شهروندان، سطح تعاملات اجتماعی در این فضاها افزایش یافته و امنیت نیز به محیط تزریق خواهد شد. یکی از اهداف مهم ایجاد امنیت، ارتقای کیفیت در عرصه­ فضاهای شهریست. طراحی مطلوب و کاربردی فضاهای ساخته شده منجر به افزایش حضور شهروندان خواهد شد که یکی از پیامدهای آن کاهش جرم و افزایش کیفیت پیاده­روهاست. ساختار کالبدی شهر با هدف تعامل میان انسان و محیط، جدیدترین رویکردی­ است که به کاهش جرائم شهری در قالب ابعاد کالبدی و اجتماعی می­پردازد. که تأثیرات آن بیشتر در شکل­گیری کالبد و در نتیجه کارکرد و جریانات اجتماعی مشهود است. هدف این پژوهش نیز ارتقای کیفیت پیاده­رو شهری در راستای افزایش امنیت محیطی است. بررسی امنیت افراد پیاده، با رویکردی کالبدی در محیط و پیاده­روهایی که بیشترین در صد استفاده شهروندان از این فضاهاست، امری الزامی و ضروری است. در این میان بلوار گلستان اهواز با وجود داشتن عملکردهایی با سطح کارکرد منطقه­ای و فرامنطقه­ای از کمبود تعامل و در پی آن کیفیت و امنیت لازم رنج می­برد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی_همبستگی است که با استفاده از چارچوب نظری استخراج شده است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه و مشاهده میدانی صورت خواهد گرفت. نتایج حاصل از گردآوری این اطلاعات، بر اساس تأثیر یکی از اجزای فضا (جریان) بر روی دیگر اجزا (کالبد و کارکرد) بررسی خواهد شد که در نتیجه­ آن حضور بیشتر افراد و ارتقای کیفیت فضای شهر انتظار می­رود. با توجه به این رویکرد و با هدف ایجاد امنیت در کالبد فضای پیاده­رو، میزان جریان حضورپذیری (تعامل و نظارت) با توجه به معیار "LOS" گردآوری و تحلیل خواهد شد و در راستای آن احکامی برای افزایش امنیت فضا ارائه­ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها :
پیاده‌رو، امنیت، کیفیت، فضای شهری، بلوار گلستان اهواز.

 
 نظرات