مقالات   
 

 کیفیت زندگی کالبدی ـ محیطی در شهرها

عنوان مقاله: سنجش کیفیت زندگی کالبدی ـ محیطی در شهرهای میانی ایران؛ بررسی موردی: قزوین، کاشان و گرگان / نوبسندگان: سارا حبیبی، اسفندیار زبردست، محمدمهدی عزیزی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: سه شنبه 15 مهر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: سنجش کیفیت زندگی کالبدی ـ محیطی در شهرهای میانی ایران؛
بررسی موردی: قزوین، کاشان و گرگان
نوبسندگان: سارا حبیبی، اسفندیار زبردست، محمدمهدی عزیزی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۹، شماره‌ی ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.

چکیده :
رشد و گسترش زندگی شهری در دهه‌های اخیر موجب پیدایش دیدگاه جدید و تخصصی کیفیت زندگی شهری شده است. این مقوله که بیشتر بر جنبه‌های زندگی شهری تکیه دارد، جایگاهی متفاوت با خاستگاه‌های اجتماعی و روانی اولیه شکل‌گیری مفهوم کیفیت زندگی دارد. در تحقیق حاضر جهت اندازه‌گیری کیفیت زندگی ذهنی ساکنان در ابعاد کالبدی- محیطی که اهمیت زیادی در مباحث شهرسازی دارد، ۳۰ متغیر پیشنهاد شده و میزان رضایت نسبت به آنها از طریق پرسش‌نامه در سه شهر میانی قزوین، کاشان و گرگان اندازه‌گیری شده است. روش جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها از طریق مصاحبه و مجموع تعداد نمونه‌ها در سه شهر ۱۰۷۸ عدد بوده است. با استفاده از تحلیل عاملی، پنج عامل اصلی شناسایی شدند. این عوامل در هر سه شهر یکسان بودند و می‌توان آنها را تحت عناوین محیطی، دسترسی به خدمات، دسترسی به کاربری آموزشی، حمل‌ونقل و مسکن نامگذاری نمود. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که کیفیت زندگی کالبدی- محیطی در هر سه شهر بیش از هر چیز تحت تأثیر عامل محیطی و کمتر از همه تحت تأثیر عامل مسکن قرار دارد. در مجموع کیفیت زندگی کالبدی- محیطی شهر کاشان از شهرهای قزوین و گرگان بیشتر است. مقایسه امتیازات عوامل مختلف نشان از آن دارد که اگرچه میزان رضایت از عوامل مختلف در شهرها تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد، اما در مجموع دامنه رضایت ساکنان از ابعاد گوناگون کیفیت کالبدی- محیطی در حد میانه‌ای قرار دارد.

کلیدواژه‌ها :
کیفیت زندگی شهری، ابعاد کالبدی ـ محیطی، بعد ذهنی و عینی، قزوین، کاشان، گرگان.

 
 نظرات