مقالات   
 

 حفاظتِ غیردولتی از میراث معماری و شهری

عنوان مقاله: ارزیابی نقش سازمان‌های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه‌ی تطبیقی ایران و فرانسه / نویسندگان: نعیمه رضایی، فرناز فرجی ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 28 آبان 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارزیابی نقش سازمان‌های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛
مطالعه‌ی تطبیقی ایران و فرانسه
نویسندگان: نعیمه رضایی، فرناز فرجی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «هویت شهر»، دوره‌ی ۱۲، شماره‌ی ۱، شماره‌ی پیاپی ۳۳، بهار ۱۳۹۷.

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررســی تطبیقی عملکرد و نقش ســازمان های غیردولتی در ایران و فرانســه است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ســاختاریافته گردآوری شــده و به روش کیفی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهداف و فعالیت ها ی انجمن ها در فرانسه و ایران مشابه است، اما شرایط موجود در هر کشور نقش تعیین کننده ای در میزان موفقیت انجمن ها دارد. در فرانسه موضوع میراث یکی از اولویت ها ی کشور است. همچنین، به علت سابقه طولانی شکل گیری انجمن ها، جایگاه آنها در جامعه شناخته شــده اســت. اما در ایران انجمن ها هنوز برای تثبیت جایگاه خود تلاش می کنند. مقایسه دو بستر نشان می دهد که به منظور افزایش میزان موفقیت انجمن ها، حمایت های مادی و معنوی بخش عمومی ضروری اســت. بنابراین آگاهی نهادهای عمومی از اهمیت این انجمن ها در حفاظت از میراث امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این، انجمن ها ی ایران باید تلاش کنند تا از طریق اقدامات ترویجی، مسئله میراث را به دغدغه ای عمومی تبدیل کنند.

کلیدواژه‌ها :
حفاظت از میراث، فعالان میراث، سازمان‌های غیردولتی، ایران، فرانسه.

 
 نظرات