مقالات   
 

 ارزیابی اثربخشی دوره‌های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بر اساس مدل پاتریک

عنوان مقاله : ارزیابی اثربخشی دوره‌های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بر اساس مدل پاتریک / نویسندگان : حسین محمدپور زرندی، کاوه تیمورنژاد، محسن طباطبایی مزدآبادی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 30 خرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : ارزیابی اثربخشی دوره‌های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بر اساس مدل پاتریک
نویسندگان : حسین محمدپور زرندی، کاوه تیمورنژاد، محسن طباطبایی مزدآبادی
انتشاریافته در : نشریه «اقتصاد و مدیریت شهری»، دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۴.

چکیده :
آموزش، ابزار مطمئنی برای سرمایه‌گذاری در منابع انسانی است. شهرداری تهران به عنوان نهادی که رسالت آن، خدمت‌رسانی به مردم می‌باشد، عهده‌دار مأموریت خطیر آموزش و بهسازی کارکنانی است که باید در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان تلاش کنند. حساسیت این امر در حوزه‌هایی که به مسائل مالی و اقتصادی می‌پردازند، به مراتب بیشتر می‌باشد. نکته قابل توجه اینجاست که فقط آموزش به خودی خود سودمند نیست، مگر از آموزش‌های ارائه شده، ارزشیابی به عمل آید و مشخص شود که آموزش‌ها، اثربخشی لازم را داشته‌اند. در این تحقیق که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد، اثربخشی هفت دوره تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ ارزیابی شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به تعداد ۲۲۷ نفر می‌باشد که تعداد ۱۴۳ نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه دردسترس که در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند، انتخاب شده‌اند و همچنین مدیران مستقیم آنها ۳۶ نفر هستند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته براساس مدل کرک‌پاتریک می‌باشد که روایی آن از نظر اساتید و خبرگان در حوزه آموزش و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، تأیید شده است. برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمون t تک نمونه‌ای برای سه سطح اول، سوم و چهارم (واکنش، تغییر رفتار و نتایج) و از آزمون t دو گروه همبسته برای سطح دوم (یادگیری حاصل شده) استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از تحقیق نشان می‌دهند در هر چهار سطح ارزیابی مدل پاتریک که عبارتند از: واکنش کارکنان نسبت به دوره‌های آموزشی، یادگیری حاصل شده از دوره‌های آموزشی، تغییرات رفتاری در کارکنان و تغییرات در عملکرد سازمان، دوره‌های آموزشی تخصصی برگزارشده ویژه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳، اثربخشی مناسبی داشته‌اند.

واژه‌های کلیدی :
ارزیابی آموزشی، اثربخشی، مدل پاتریک، کارشناسان مالی و اقتصاد شهری، شهرداری تهران.

 
 نظرات