مقالات   
 

 مدل رگرسیونی برای تورهای کاری درون شهری

عنوان مقاله: ارائه‌ی مدل رگرسیونی چندگانه‌ی وزنی برای تورهای کاری سفرهای درون شهری در رویکرد فعالیت‌ـمبنا / نویسندگان: علیرضا ماهپور، احسان سیدابریشمی، امیررضا ممدوحی، امیرحسین باغستانی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 21 آبان 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارائه‌ی مدل رگرسیونی چندگانه‌ی وزنی برای تورهای کاری سفرهای درون شهری در رویکرد فعالیت‌ـمبنا
نویسندگان: علیرضا ماهپور، احسان سیدابریشمی، امیررضا ممدوحی، امیرحسین باغستانی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران امیر کبیر»، دوره‌ی ۵۰، شماره‌ی ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

چکیده :
در یک تقسیم بندی کلان، مدل سازی در برنامه ریزی حمل و نقل به دو دسته ی سفر-مبنا و فعالیت- مبنا تقسیم می شود در رویکرد فعالیت-مبنا، برای باز تولید زنجیره ی سفر هر فرد، محل انجام فعالیت های روزانه فرد مدل و در نهایت زنجیره سفر هر فرد استخراج می گردد. از همفزون سازی زنجیره سفر افراد در هر ناحیه برای ساعت مشخص، ماتریس مبدا- مقصد بدست می آید در مقاله جاری، با استفاده از مشخصات اقتصادی- اجتماعی همفزون نواحی و بررسی اثرگذاری مشخصات کاربری زمین، مدل خطی تور هر منطقه باز تولید و ارائه شده است. برای ساخت این مدل از اطلاعات مبدا- مقصد استفاده شده در فرآیند چهارمرحله ای استفاده شده است که نسبت به اطلاعات رویکرد فعالیت-مبنا هزینه گردآوری کمتری لازم دارد.مدل سازی تور شهروندان به دلیل ناهمسانی واریانس خطاها با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی صورت پذیرفت که در نتیجه رگرسیون خطی چندگانه وزنی با متغیرهای مستقل جمعیت و تعداد شاغلین بر حسب وزن تعداد شاغلین بدست آمد. ناهمسانی واریانس کارایی مدل را تحت تاثیر قرار می دهد و دیگر ویژگی حداقل واریانس ضرایب تامین نمی شود در مقایسه با نتایج رگرسیون چند گانه معمولی با متغیر مستقل تعداد شاغلین و جمعیت مقدار F برابر با ۶۸۹(۲۷ درصد رشد) است. مقدار تست t متغیر مستقل جمعیت از ۲/۷۹ در حالت غیر وزنی به ۲/۷۲ کاهش پیدا کرده است که تغییر ناچیزی است ولی برای متغیر مستقل از ۲/۶۲ به ۳/۴۰ (حدود ۳۰ درصد) افزایش پیدا کرده است. علامت ضریب ثابت منفی است ولی مدقار آن بسیار کوچک بوده ( در مقایسه با مقدرا بیشینه مشاهده ۷۲۰۲ تور (۰/۰۶۹ درصد) و میانگین ۱۳۸۶ تور (۰/۳۶ درصد) و مقدار R۲ (۰/۹۲۷ ) و قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها :
مدل فعالیت‌ـمبنا، تور، رگرسیون چندگانه‌ی وزنی، قزوین.

 
 نظرات