مقالات   
 

 تأثیر ساختمان‌های بلند‌مرتبه بر فرهنگ سکونتی

عنوان مقاله: واکاوی نقش ساختمان‌های بلندمرتبه بر فرهنگ سکونتی شهر شیراز / نویسندگان: مهدی توکلی کازرونی، هادی کشمیری ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 30 بهمن 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: واکاوی نقش ساختمان‌های بلندمرتبه بر فرهنگ سکونتی شهر شیراز
نویسندگان: مهدی توکلی کازرونی، هادی کشمیری
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژ.هشی «مدیریت شهری و روستایی»، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۴۷ ـ (۶-۱۳۹۶).

چکیده :
رویکرد های جدید طراحی مجتمع های زیستی متکی به الگوهای جامع بین رشته ای است، که به هماهنگی جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت بیشتری داده اند. از سوی دیگر، مشکلات زندگی شهرهای بزرگ استفاده از مجموعه های متراکم را اجتناب ناﭘذیر ساخته است. توجه به عوامل انسانی و محیطی مؤثر در برنامه ریزی و طراحی می تواند کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی را ارتقاء بخشد. ساختمان های بلند مرتبه دارای قدمت نسبتا کوتاهی در کشور ما می باشند، مجتمع های زیستی نشینی و فرهنگ سکونتی در مجتمع های زیستی چندی است دغدغه بسیاری از پژوهشگران شده است. لذا این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین و بررسی مشتقات حاصل از نظریات فرهنگ سکونتی و نظریات موثر بر ساختمان های بلند مرتبه پرداخته است. نتایج حاصل به شکل ارائه چند نظریه در باب تاثیر ساختمان های بلند مرتبه بر فرهنگ سکونتی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها :
بلندمرتبه‌سازی، فرهنگ، سکونت، توسعه‌ی عمودی شهر، مجتمع سکونتی.

 
 نظرات