مقالات   
 

 خوشه‌بندی فازی روابط کاهندگی در تحلیل خطر لرزه‌ای

عنوان مقاله: خوشه‌بندی فازی روابط کاهندگی در تحلیل خطر لرزه‌ای برای نواحی لرزه‌خیز ایران / نویسندگان: زهرا مینایی، علیرضا آذربخت ...

ارسال کننده: علی مجیدى
تاریخ ارسال: دوشنبه 29 آبان 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
خوشه‌بندی فازی روابط کاهندگی در تحلیل خطر لرزه‌ای برای نواحی لرزه‌خیز ایران

نویسندگان:
زهرا مینایی، علیرضا آذربخت

کلیدواژگان :
ارزیابی خطرپذیری لرزه‌یی، روابط کاهندگی، خوشه‌بندی فازی، الگوریتم خوشه‌بندی فازی C-m‌e‌a‌n، سوابق لرزه‌یی فلات ایران

نشریه علمی پژوهشی عمران شریف
دوره ۲-۳۰، شماره۴/۲، زمستان۱۳۹۳

 
 نظرات