مقالات   
 

 ارزش‌های محیطی و رضایتمندی از سکونتگاه

عنوان مقاله: سنجش ارزش‌های محیطی اثرگذار بر رضایتمندی از محل سکونت؛ موردشناسی: محدوده‌ی معالی‌آباد شیراز / نویسندگان: حسن ایزدی، سپیده برزگر، رضا پاکشیر، خلیل حاجی‌پور ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: سنجش ارزش‌های محیطی اثرگذار بر رضایتمندی از محل سکونت؛ موردشناسی: محدوده‌ی معالی‌آباد شیراز
نویسندگان: حسن ایزدی، سپیده برزگر، رضا پاکشیر، خلیل حاجی پور
انتشاریافته در: نشریه‌ی «جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای»، سال چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره‌ی ۱۱.

چکیده :
ارزش های محیطی و تأثیر آن ها بر رضایتمندی سکونتی در شهرها اهمیت زیادی در برنامه ریزی مسکن شهری دارد. رضایتمندی ساکنان از محیط مسکونی علاوه بر سلامتی جسمانی و روانی ساکنان، بر شاخص های مهم برنامه ریزی، همچون کیفیت زندگی، نرخ جابه جایی و پیش بینی تقاضای مسکن مؤثر است. نرخ بالای جابه جایی های سکونتیِ اخیر، تأثیر فزاینده ای بر شکل گیری خوشه های مسکونی و افزایش پراکنده رویی شهری داشته است که خود چالشی جدی در مدیریت شهری امروز به شمار می آید. محدودۀ معالی آباد، یکی از نواحی نوساز شهر شیراز و مرکز ثقل توسعۀ شمال غرب این شهر است که در سال های اخیر، به دلیل تحولات کالبدی عمده، جمعیت زیادی را به خود جلب کرده است. از این رو، ضروری است ارزش های محیط سکونت در این محدوده و رضایتمندی خانوارها در آن بررسی شود. برای این هدف، با حجم نمونۀ 430 خانوار و با تکمیل پرسش نامه، اطلاعات لازم برای پژوهش گرد آوری شد. برآورد کمّی رضایتمندی سکونتی، با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت و دسته بندی ویژگی های محیطی بر میزان رضایتمندی افراد، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) تعیین شد. یافته های پژوهش نشان داد که بیشتر افراد، رضایتمندی بالایی از محیط سکونت خود در محدودۀ پژوهش دارند و کیفیت آب وهوا و وجود مناظر طبیعی و باغ ها مهم ترین نقش را در این ارتباط داشته اند. بااین حال، در برخی نقاط محدوده، رضایتمندی اندکی در میان ساکنان محدوده مشاهده می شود. بیشتر این افراد در مجتمع های مسکونی بلندمرتبه و در لبۀ خیابان اصلی ساکن بوده اند.

کلیدواژگان :
شیراز، محیط مسکونی، رضایتمندی سکونتی، ارزش های محیطی، محدوده‌ی معالی‌آباد.

 
 نظرات