مقالات   
 

 میزان انطباق فضایی نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی

عنوان مقاله: بررسی میزان انطباق فضایی نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی در نواحی هشت‌گانه شهر یزد / نویسندگان: محمدحسین سرایی، سمانه ایرجی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: یکشنبه 17 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی میزان انطباق فضایی نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی در نواحی هشت‌گانه شهر یزد
نویسندگان: محمدحسین سرایی، سمانه ایرجی
انتشاریافته در : فصلنامه «اقتصاد و مدیریت شهری»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۱۳، زمستان ۱۳۹۴.

چکیده :
روند شهری شدن در کشورهای در حال توسعه، با عدم‌تعادل‌های خدماتی، پراکنش جمعیت و رشد بی‌قواره شهری مواجه بوده است؛ به‌طوری که ناپایداری به‌وجود آمده از این رشد ناموزون، به شکل عدم‎تعادل‌های فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیررسمی و آلودگی‎های زیستی، نمایان شده است. تحقیق حاضر، به بررسی نابرابری‌های اجتماعی و فضایی موجود در مناطق و نواحی مختلف شهر یزد و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌های لازم، از طریق روش کتابخانه‎ای و عمدتاً با استفاده از اطلاعات طرح تفصیلی سال ۱۳۸۸ شهرستان یزد گردآوری شده‎اند. رتبه‎بندی مناطق و نواحی شهر یزد از لحاظ توسعه اجتماعی، با استفاده از ۱۵ شاخص و با بهره‎گیری از روش تاپسیس و تاکسونومی نشان داد که منطقه ۳ و ناحیه ۳-۲ در رتبه اول و منطقه ۲ و ناحیه ۲-۱، در رده آخر قرار گرفته‎اند. انتخاب میانگین قیمت زمین به عنوان معیاری برای ارزیابی نابرابری اقتصادی میان نواحی مختلف شهر و مقایسه این شاخص با استفاده از آزمون ANOVA بیانگر این نکته بود که میان نواحی مختلف شهر یزد از این نظر تفاوت وجود دارد؛ به‌طوری که ناحیه ۳-۲ بالاترین ارزش و ناحیه ۱-۱ کمترین ارزش را به خود اختصاص داده‌اند. آزمون همبستگی بین میزان توسعه اجتماعی نواحی و ارزش زمین در آنها که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد، نشانگر رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر بوده است. لذا ما شاهد افزایش ارزش زمین به موازات افزایش توسعه‌یافتگی اجتماعی در نواحی مختلف شهر یزد می‌باشیم.

واژه‌های کلیدی :
نابرابری اجتماعی، نابرابری اقتصادی، ارزش زمین، توسعه پایدار، شهر یزد.

 
 نظرات