مقالات   
 

 مقایسه بازارهای قدیم و جدید با رویکرد ارتقا کیفیت فضای شهری

مقایسه بازارهای قدیم و جدید با رویکرد ارتقا کیفیت فضای شهری مطالعه موردی شهر تبریز...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 مرداد 1393
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
مقایسه بازارهای قدیم و جدید با رویکرد ارتقا کیفیت فضای شهری
مطالعه موردی شهر تبریزنویسند‌گان
فرهت فریدونی دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی موسسه غیر انتفاعی خاوران
داوود پیل جو دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی موسسه غیر انتفاعی خاوران
علی رجبی کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
شیوا آجیلیان ممتاز


خلاصه مقاله
در دهه های اخیر بازار که در گذشته به عنوان کانون اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی و مذهبی شهرهای سنتی ایران شناخته هی شد ،هم اکنون دچار دگرگونیها و تغییرات عدیده ای شده است که این گونه می نماید که ازدوران اوج خودفاصله بسیار گرفته است به طوری که از مکانی چند نقشی به مکانی با یک ویا نهایتا در نمونه های بسیار عالی امروزین خود دو بعدی تجاری تفریحی البته به صورتی نه تمام یکپارچه تبدیل شده ا ست بازاری که درگذشته همحل داد و ستد، اجتماعات انقلابی مردم و متجلی فرهنگ و مذهب مردم ایران در معماری خود و مکانی مفید برای گذران زمان بود امروزه تحت تاثیر فرهنگ های غربی به مکانی صرفا تجاری و یا تفریحی و خالی از ارزشهای اجتماعی تبدیل شده ا ست و دیگر از حضور پورشورمردهی و خوانایی دربافت و کالبدش اثری نیست در این نوشته سعی شده ا ست از لحاظ بافت کالبدی و نقش های اجتماعی همقایسه ای بین بازارهای قدیم و جدیدصورت گیردنوع نوشته حاضر به صورت تاریخی و تحلیلی است به گونه ای که در ابتدا تعاریفی تاریخی در رابطه با موضوع برای تحلیل های بعدی شرح داده می شود،که روش مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای می باشد


کلمات کلیدی
بازار تبریز، بافت تاریخی،بازار سنتی،کالبد اجتماعی،روابط اجتماعی
 
 نظرات