مقالات   
 

 پاسخ الکترومکانیک سیلندر دوار پیزوالکتریک

عنوان مقاله: تحلیل پاسخ الکترومکانیک سیلندر دوار پیزوالکتریک با خواص مواد تابعی تحت میدان مغناطیسی و حرارتی / نویسندگان: محمد حسینی، عباس زندی باغچه مریم ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: پنجشنبه 25 مرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تحلیل پاسخ الکترومکانیک سیلندر دوار پیزوالکتریک با خواص مواد تابعی تحت میدان مغناطیسی و حرارتی
نویسندگان: محمد حسینی، عباس زندی باغچه مریم
انتشاریافته در : نشریه‌ی «علوم و فناوری کامپوزیت»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
در این مقاله رفتار الکترومکانیک سیلندر دوار پیزوالکتریک با خواص ماده تابعی واقع‌ شده در میدان مغناطیسی و حرارتی بررسی شده است. در این بررسی تمام خصوصیات مکانیکی، مغناطیسی، الکتریکی و حرارتی ماده پیزوالکتریک به‌صورت تابع توانی که در راستای شعاع تغییر می‌کند، در نظر گرفته شده است. با استفاده از معادله انتقال حرارت در یک بعد و با در نظرگرفتن شرط متقارن بودن سیلندر، می‌توان تغییرات دما در حالت پایا را به‌دست آورد. با بهره‌گیری از معادلات الکترودینامیکی ماکسول و در نظرگرفتن میدان مغناطیسی اولیه هم‌راستا با محور سیلندر، نیروی ناشی از آن برای حالت ناهمگن به‌دست می‌آید. با استفاده از معادلات توزیع دما در جداره سیلندر تحت شرایط مرزی در نظر گرفته شده و به‌کارگیری از روابط تعادل الکترومکانیک و با به‌دست آوردن نیروی ناشی از میدان مغناطیسی، معادله دیفرانسیل غیرهمگنی استخراج می‌شود که با روش تحلیلی حل شده است. همچنین در این مطالعه تحلیل ترمومکانیک یک سیلندر پیزوالکتریک با خواص تابعی نیز با استفاده از نرم افزار المان محدود انسیس (ANSYS) انجام شده است. با بهره گیری از روش تحلیلی و عددی و با ارائه مثال‌های عددی، تأثیر پارامتر مختلف از جمله شدت میدان مغناطیس و حرارت و ضریب ناهمگنی بر رفتار تنش و کرنش، توزیع پتانسیل الکتریکی و جابه‌جایی شعاعی سیلندر بررسی شده است. به‌منظور بررسی صحت نتایج حاصل شده، نتایج با مطالعات گذشته در زمینه سیلندر با مواد مدرج تابعی مقایسه شده‌اند.

کلیدواژگان :
سیلندر دوار پیزوالکتریک، الکترومکانیک، مواد مدرج تابعی، میدان حرارتی و مغناطیسی، نرم افزار انسیس.

 
 نظرات