مقالات   
 

 اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر رفتار دانش‌آموزان

نام مقاله : اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزش‌گذاری و رفتار زیست‌محیطی دانش‌آموزانِ دختر مقطع راهنمایی ناحیه‌ی ۵ استان اصفهان / پدیدآورندگان : الهام شیرانی بیدآبادی، مریم لاریجانی، مهران فرج‌الهی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: یکشنبه 20 خرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

نام مقاله : اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزش‌گذاری و رفتار زیست‌محیطی دانش‌آموزانِ دختر مقطع راهنمایی ناحیه‌ی ۵ استان اصفهان
پدیدآورندگان : الهام شیرانی بیدآبادی، مریم لاریجانی، مهران فرج‌الهی
انتشاریافته در : نشریه‌ی «آموزش محیط زیست و توسعه‌ی پایدار»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۴.

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزش‌گذای و رفتار زیست محیطی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه ۵ استان اصفهان است. نوع تحقیق مطرح شده بر اساس اهداف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی یا طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از بین مدارس راهنمایی ناحیه ۵ استان اصفهان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای، دو کلاس ۲۵ نفره در دو مدرسه راهنمایی، یکی به عنوان گروه کنترل و دیگری به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. و سپس به مدت ده جلسه آموزشی (هر جلسه به مدت ۷۵ دقیقه)، گروه آزمایش تحت آموزش محیط زیست شهری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که، آموزش‌های محیط زیست شهری بر رفتار دانش آموزان در گروه آزمایش در سه مبحث حفاظت فضای سبز، مدیریت زباله‌های شهری و مدیریت مصرف انرژی به طور مشهودی تأثیرگذار است. همچنین آموزش‌های محیط زیست شهری بر ارزش‌گذاری دانش آموزان در گروه ازمایش در دو مبحث حفاظت فضای سبز و مدیریت مصرف انرژی به طور مشهودی تأثیرگذار است. و بر روی ارزش‌گذاری دانش آموزان گروه آزمایش در زمینه مدیریت زباله‌های شهری بی تأثیر است.

کلیدواژگان :
اثرگذاری، آموزش محیط زیست شهری، ارزش‌گذاری زیست‌محیطی، رفتار زیست‌محیطی.

 
 نظرات