مقالات   
 

 طراحی محیط زیستی پارک کوهستانی برای طبیعت‌گردی

نام مقاله: طراحی محیط زیستی پارک کوهستانی با تأکید بر توسعه‌ی گردشگری طبیعت (نمونه‌ی موردی: پارک کوهستانی گلاب‌دره، منطقه‌ی یک تهران) / پدیدآورندگان: علی جوزی، محیا بهزادی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 اسفند 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: طراحی محیط زیستی پارک کوهستانی با تأکید بر توسعه‌ی گردشگری طبیعت (نمونه‌ی موردی: پارک کوهستانی گلابدره، منطقه‌ی یک تهران)
پدیدآورندگان: علی جوزی، محیا بهزادی
انتشاریافته در: دوفصل‌نامه‌ی علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های محیط زیست»، دوره‌ی ۶، شماره‌ی ۱۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۴.

چکیده :
در این پژوهش تلاش شد تا تمامی عوامل اکولوژیکی، اجتماعی و محیطزیستی و عوامل موثر در گردشگری برای ایجاد یک فضای تفرجی، با توجه به ویژگیهای محیط کوهستانی در نظر گرفته شود. محیط کوهستانی دارای ویژگیهای اکولوژیکی خاص است و این ویژگیها سبب در نظرگیری اصول و قواعد آن محیط میشود. بدون در نظر گرفتن این عوامل و فضاهای مناسب تفرج در منطقه مطالعاتی، امکان استفاده پایدار و طولانیمدت از طبیعت را نمیدهد و سبب میشود در کوتاهمدت بدون وجود برنامهریزی مناسب محیط کوهستان به فضای آلوده تحت تهاجمات شهری تبدیل شود. از اینرو، تحقیق پیش روی سعی در برقراری تعادل و حفاظت محیط طبیعی و استفاده بهینه به منظور تفرج و گردشگری پایدار دارد تا نهتنها پایداری طرح تفرجی بلکه کلیه ارزشهای محیطزیستی گلاب دره در نظر گرفته شود.
رویکرد یکپارچه در سیستم مدیریت محیطزیست، در جستجوی یافتن روشهای مقابله با مشکلات موجود در برنامهریزیهای مدیریت محیطزیستی )همانند مشکلات مربوط به هماهنگی( میباشد و نیز تضمینکننده آن میباشد که مدیریت محیطزیستی در روند اجرایی خود منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی را نیز به بار آورد.
نتیجه این مطالعه نشان داد که ساماندهی سیلاب ها و امحای بهداشتی پسماندها در دره گلاب دره از مهمترین اقدامهایی است که میتواند در جهت رفع نازیبایی ها و بهبود محیط این دره در جهت توسعه هر چه بیشتر کاربری توریسم موثر باشد.

کلیدواژه‌ها :
پارک کوهستانی، طراحی منظر، گردشگری بر پایه‌ی طبیعت‌گردی، منطقه‌ی گلاب‌دره.

 
 نظرات